KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

2015-03-30

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller årsstämma den 28 april 2015, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 13.00.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 april 2015;

dels har anmält sitt deltagande till bolaget under adress Corem Property Group AB, Box 56085, 102 17 Stockholm, via e-post info@corem.se eller per telefon 08-503 853 33, senast den 22 april 2015, helst före kl. 16.00.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken den 22 april 2015. Begäran om sådan registrering görs i god tid hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar aktierna.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden vid årsstämman.

Den som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på adressen ovan och ska finnas tillgängliga vid årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.corem.se, eller sänds till aktieägare som så önskar.

Aktieägare, eller ombud för aktieägare, får medföra högst två biträden under förutsättning att anmälan gjorts härom enligt ovan.

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelse finns totalt 82 507 905 aktier i bolaget, varav 75 896 586 är stamaktier med en röst per aktie och 6 611 319 är preferensaktier med en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 76 557 717,9.

2 505 125 stamaktier, med lika många röster, är per dagen för kallelsen återköpta av bolaget och kan inte företrädas på årsstämman.

Förslag till dagordning:

 1. 1.                Stämmans öppnande.
 2. 2.                Val av ordförande vid stämman.
 3. 3.                Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. 4.                Godkännande av dagordningen.
 5. 5.                Val av en eller två justerare.
 6. 6.                Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. 7.                Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. 8.                Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 9. 9.                Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 10. 10.             Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. 11.             Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 12. 12.             Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor eller revisorer.
 13. 13.             Val av styrelse samt revisor eller revisorer.
 14. 14.             Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 15. 15.             Beslut avseende valberedningens sammansättning.
 16. 16.             Beslut om ändring av bolagsordningen avseende
  1. a.     villkoren för bolagets preferensaktie; inlösenkurs och belopp att erhålla vid bolagets upplösning, samt
  2. b.    punkten Deltagande i bolagsstämma.
 17. 17.             Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 18. 18.             Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.
 19. 19.             Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
 20. 20.             Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande vid årsstämman, styrelsens sammansättning, arvoden samt val av styrelse och revisorer (punkt 2 och 11 – 13)

Valberedningen, som består av Mia Arnhult (representant för Rutger Arnhult via bolag tillika valberedningens ordförande), Patrik Essehorn (styrelsens ordförande), Lars Höckenström (representant för Gårdarike AB) och Jesper Bonnivier (representant för Länsförsäkringar Fonder), föreslår följande:

Patrik Essehorn ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter i bolaget ska oförändrat vara fem. Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Jan Sundling, och Christina Tillman.

Karl Perlhagen har avböjt omval.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av Johanna Skogestig.

Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara två och föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor, samt därjämte auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig, verksam vid Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Mikael Ikonen utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att styrelsens arvoden oförändrat ska uppgå till 250 000 kronor till styrelseordföranden och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För ledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Disposition av bolagets vinst (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2014 ska ske med 0,80 kronor per stamaktie och 10,00 kronor per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 10,00 kronor delas upp i fyra utbetalningar om vardera 2,50 kronor enligt nedan.

Avstämningsdag för utdelning föreslås för stamaktien vara den 30 april 2015. Om stämman beslutar om utdelning beräknas utbetalningsdag vara den 6 maj 2015.

Avstämningsdagar för preferensaktien föreslås vara:

 1.       i.        30 juni 2015 med beräknad utbetalningsdag den 3 juli 2015,
 2.      ii.        30 september 2015 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2015,
 3.     iii.        30 december 2015 med beräknad utbetalningsdag den 7 januari 2016, samt
 4.     iv.        31 mars 2016 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2016.

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande preferensaktier enligt nedan.

Styrelsen föreslår vidare att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandet i punkt 17 nedan ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Detta innebär att rätt till första utdelning om 2,50 kronor per preferensaktie föreligger vid den första avstämningsdagen enligt ovan som infaller efter införandet i aktieboken.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för tiden intill nästa årsstämma innefattar följande huvudpunkter:

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt utgå i form av fast lön. Bonus kan utgå till ledande befattningshavare till ett belopp motsvarande maximalt tre eller sex månatliga grundlöner per år. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön.

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar, motsvarande ITP-planen om bolaget hade deltagit i denna. Pensionsåldern är 65 år. Avtal om avgångsvederlag finns för tre av fem ledande befattningshavare. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Riktlinjerna ska omfatta verkställande direktören, vice verkställande direktören och transaktions- och IR chefen, vice verkställande direktören och fastighetschefen, uthyrningschefen och CFO. Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Valberedningens sammansättning (punkt 15)

Valberedningen föreslår att följande oförändrade principer ska gälla för utseende av valberedning. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna bör vara styrelsens ordförande Patrik Essehorn samt representanter för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Namnen på de ledamöter som företräder aktieägare och de företrädda aktieägarna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016 och baseras på det kända ägandet i bolaget per den 30 september 2015. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Ändring av bolagsordningen avseende villkoren för bolagets preferensaktie; inlösenkurs och belopp att erhålla vid bolagets upplösning (punkt 16a)

Bolagets preferensaktier handlas på marknaden till en kurs som överstiger det belopp till vilket preferensaktien från och med 2015 efter beslut av bolagsstämman kan bli föremål för inlösen. Styrelsen är medveten om att det aktuella ränteläget kan medföra denna effekt, och styrelsen vill därför mot bakgrund av bland annat ränteläget föreslå årsstämman en justering av villkoren för preferensaktien vad gäller inlösen samt rätt till andel vid bolagets upplösning. Styrelsens avsikt med förslaget är att främja en fortsatt positiv kursutveckling i preferensaktien samt underlätta framtida kapitalanskaffning via preferensaktien.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av tredje stycket i punkt 5.4 (Inlösen) i bolagsordningen varpå punkten får följande lydelse (tillagd text visas i kursiv stil och borttagen text visas som genomstruken):

”Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie skall vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av 250 175 kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.”

Styrelsen föreslår också att årsstämman beslutar om ändring av punkten 5.5 (Bolagets upplösning) i bolagsordningen varpå punkten får följande lydelse (tillagd text visas i kursiv stil och borttagen text visas som genomstruken):

”Upplöses Bolaget skall preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna tillgångar erhålla 225 150 kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.2 innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.”

Ändring av bolagsordningen avseende punkten Deltagande i bolagsstämma (punkt 16b)

Styrelsen föreslår även en redaktionell ändring av första stycket i punkt 11 i bolagsordningen (Deltagande i bolagsstämma) varpå stycket får följande lydelse (borttagen text visas som genomstruken):

”För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman, före kl 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent, baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid årsstämman 2015. Antalet stamaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till 10 procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2015, och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till 10 procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2015. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemissioner med stöd av bemyndigandet ska ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv. Nyemissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av preferensaktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, längst under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande.

Förvärv får ske av högst så många stam- och preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stam- respektive preferensaktier efter förvärv, uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade stam- respektive preferensaktier i bolaget. Förvärv får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats. Betalning för de förvärvade aktierna ska erläggas kontant.

Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats eller på annat sätt till tredje man i samband med företags- eller fastighetsförvärv. Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Förvärv och överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma till ett pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Styrelsens förslag till bemyndigande syftar till att ge styrelsen större möjligheter att anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ett ökat aktieägarvärde.

Antalet återköpta aktier i bolaget uppgick per dagen för utfärdande av kallelse till 2 505 125 stamaktier, motsvarande ca 3 procent av totalt antal registrerade aktier i bolaget.


Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Övrigt

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

För att årsstämmans beslut avseende punkten 16a ska vara giltigt krävs dels att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna, dels att bifall till beslutet lämnas av ägare till hälften av samtliga stamaktier och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda stamaktierna.

Årsstämmans beslut avseende punkterna 16b, 17 och 18 är giltiga endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar samt information om föreslagna ledamöter respektive revisorer finns tillgängliga hos Corem Property Group AB på bolagets huvudkontor på Riddargatan 13 C i Stockholm, och på bolagets hemsida, www.corem.se.

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande finns tillgängliga på bolagets huvudkontor och hemsida. Revisorns yttrande över tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning och tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar samt motiverade yttranden, finns tillgängliga på bolagets huvudkontor och hemsida senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Stockholm i mars 2015

Corem Property Group AB (publ)

Styrelsen

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2015 kl. 07.30.