INFORMATION GÄLLANDE TIDIGARE KOMMUNICERAD SAMMANLÄGGNING AV AKTIER I COREM

2018-01-10

Vid extra bolagsstämma i Corem Property Group AB (publ) den 10 november 2017 beslutades om en samman­läggning av aktier (så kallad omvänd split) 1:2 genom vilken två (2) aktier, oavsett aktie­slag, slås ihop till en (1) aktie av samma aktieslag. Sammanläggningen avser samtliga aktieslag. Innehavare av aktier behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. För att möjliggöra samman­lägg­ningen beslutades även om en ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal aktier till att vara lägst 350 000 000 och högst 1 400 000 000. Efter genomförd samman­läggning kommer aktiernas kvot­värde att uppgå till 2 kronor.

I samband med sammanläggningen kommer konsekvensändringar i bolagsordningen av villkoren för preferens­aktierna avseende utdelning, inlösenlikvid och rätt till skiftesandel att ske för att spegla det nya antalet aktier, i enlighet med den extra bolagsstämmans beslut. Före sammanläggningen uppgår den årliga utdelningen per preferensaktie till 10 kronor med kvartalsvis utbetalning om 2,50 kronor, en inlösen­likvid uppgående till 250 kronor plus innestående belopp samt en skiftesandel vid bolagets upplösning till 225 kronor per preferensaktie. Efter genomförd sammanläggning kommer den årliga utdelningen per preferens­aktie att vara 20 kronor med kvartalsvis utbetalning om 5 kronor, inlösenlikviden kommer vara 500 kronor plus innestående belopp och skiftesandelen vid bolagets upplösning kommer vara 450 kronor per preferensaktie.

Beslutet om sammanläggning och ändring av bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket och Corems styrelse har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara onsdag den 17 januari 2018.

Tidplan för sammanläggningen:

15 januari 2018               Sista dag för handel inkl. rätt till sammanläggning.

16 januari 2018               Första dag för handel exkl. rätt till sammanläggning. Från detta datum kommer effekten från samman­läggningen att reflekteras i aktiekursen. Aktierna kommer från detta datum att handlas med nya ISIN-koder, se nedan.

17 januari 2018                Avstämningsdag för sammanläggning.

Prel. 25 januari 2018      Utbetalning av behållning från försäljning av överskjutande aktier väntas ske omkring detta datum. Aktieägare som har sina aktier förvaltar­registrerade hos Euroclear Sweden AB kan erhålla utbetalning vid ett annat datum.

Efter sammanläggningen kommer totalt antal aktier att minska från 758 677 760 aktier till 379 338 880 aktier, fördelat på 34 158 080 stamaktier av serie A, 341 580 800 stamaktier av serie B och 3 600 000 preferens­aktier.

Corems aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen. För de aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med två kommer, på bolagets bekostnad, överskjutande aktie att säljas via Swedbank och behållningen kommer fördelas mellan de som ägde de överskjutande aktierna på avstämningsdagen i förhållande till deras andel av de aktier som sålts. Detta förväntas ske genom kontant utbetalning omkring den 25 januari 2018 och genom Euroclear Sweden AB:s försorg. Aktieägare som har sina aktier förvaltar­registrerade hos Euroclear Sweden AB kan erhålla sådan utbetalning vid ett annat datum som meddelas av förvaltaren.

Till följd av sammanläggningen kommer Corems aktier att byta ISIN-kod. Från och med den 16 januari 2018 kommer Corems aktier ha följande ISIN-koder:

Stamaktier av serie A: SE0010714279

Stamaktier av serie B: SE0010714287

Preferensaktier: SE0010714311

Denna information är sådan information som Corem Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CET den 10 januari 2018.