FLAGGNING AVSEENDE COREMS INNEHAV AV EGNA AKTIER

2018-03-27

Corem hade per den 22 mars 2018 ett totalt innehav av 2 874 325 återköpta stamaktier av serie A och 8 538 250 återköpta stamaktier av serie B, vilket motsvarar 3,01 procent av totalt antal registrerade aktier och 5,46 procent av totalt antal röster i Corem. Förvärven av egna aktier har gjorts i enlighet med beslut taget på årsstämma den 28 april 2017.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i Corem till 379 338 880, fördelat på 33 675 011 stamaktier av serie A, 342 063 869 stamaktier av serie B samt 3 600 000 preferensaktier.

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan en stamaktie av serie B och en preferensaktie berättigar till en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår per dagens datum till 68 241 397,9.