FLAGGNING AV EGET AKTIEINNEHAV

2020-03-05

Corem har den 5 mars 2020 förvärvat 20 000 000 stamaktier av serie B vilket medför att bolagets innehav av egna aktier per dagens datum uppgår till 2 913 825 stamaktier av serie A och 28 555 550 stamaktier av serie B, vilket motsvarar 8,30 procent av det totala antalet aktier och 8,59 procent av det totala antalet röster i Corem.

Förvärvet genomfördes med stöd av det återköpsbemyndigande som styrelsen erhållit av årsstämman den 3 maj 2019.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i Corem till 379 338 880. Efter frivillig omvandling under februari månad där 492 447 stamaktier av serie A under mars månad omvandlas till stamaktier av serie B, fördelas aktierna på 32 510 596 stamaktier av serie A, 343 228 284 stamaktier av serie B samt 3 600 000 preferensaktier.

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan stamaktier av serie B och preferensaktier berättigar till en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår per dagens datum till 67 193 424,4.

 

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2020 kl. 18.00 CET.