DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2017

2017-10-23

DELÅRSPERIODEN (9 MÅN)

 • Hyresintäkterna ökade med 29 procent till 671 mkr (519) och övriga intäkter uppgick till 6 mkr (16).
 • Driftsöverskottet ökade med 27 procent till 535 mkr (422).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 38 procent till 285 mkr (206).
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 147 mkr (298) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 63 mkr (-219).
 • Resultat efter skatt uppgick till 638 mkr (502), vilket motsvarar 8,58 kr per stamaktie (6,24).
 • Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 11 043 mkr (10 667).
 • Under perioden har fem fastigheter förvärvats till ett samlat fastighetsvärde om 320 mkr och tre fastigheter samt del av fastighet avyttrats till ett fastighetsvärde om 304 mkr. Investeringar om 206 mkr har gjorts i ny-, till-, och ombyggnationer.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolagets styrelse föreslår extra bolagsstämma att inrätta ett nytt aktieslag, stamaktie av serie B, samt efterföljande fondemission. Syftet är att öka bolagets flexibilitet vid framtida kapital­anskaffningar och möjliggöra fortsatt tillväxt.
 • Bytesaffär med Klövern som innebär förvärv till ett samlat fastighetsvärde om 238 mkr och av­yttringar med ett samlat fastighetsvärde om 152 mkr. Affären är villkorad av extra bolags­stämma på grund av närståendeställning.
 • Avtal om förvärv av logistikfastighet till ett värde av 126 mkr, under uppförande i Jönköping. Affären är villkorad av extra bolagsstämma, på grund av säljarens, LC Development Fastigheter AB, när­stående­ställning till Corems huvudägare.
 • Kallelse till extra bolagsstämma den 10 november 2017.

VD’S KOMMENTAR

Årets niomånadersperiod visar ett starkt förvaltningsresultat med en ökning om 38 procent jämfört med föregående år. Hyresintäkterna ökar med 29 procent och driftsöver­skottet ökar med 27 procent.

Corem redovisar ett niomånadersresultat med ett resultat efter skatt om 638 mkr. Det förbättrade resul­tatet har liksom tidigare kvartal i år påverkats av föregående års höga förvärvstakt, färdig­ställda ny­bygg­nads­projekt samt ett antal större ut­hyr­ningar som får effekt nu under 2017. Vårt jämförbara bestånd av fastigheter visar fortsatt stabila positiva siffor med ökade hyres­in­täkter om 4 procent samt ett ökat drifts­överskott om 5 procent. Vår uthyr­nings­grad ligger kvar på 90 procent sedan föregående kvartal och vi har under året på­verkats av de förtids­inlösta hyres­garan­tierna. Vårt kundfokus är fortsatt fram­gångs­rikt och vår orderbok, dvs vår netto­uthyrning, är fortsatt positiv.

Två handelsaktörer är nu klara för vårt nya handelsområde på Ramnaslätt i Borås vilket ligger för­del­aktigt placerat intill riksväg 40. Vi har tecknat 10-åriga avtal med både Hornbach och Bevego, vilket stär­ker vår tilltro till satsningen på handels­områden för yrkes­butiker. När området är färdig­utbyggt beräknas det innehålla 7 till 8 yrkesbutiker av varierande storlek med en total yta om närmare 20 000 kvm.

Det är mycket glädjande att vi under kvar­talet har kunnat slutföra en affär som vi startade för mer än fem år sedan. Vi har sålt av byggrätter för 560 bostäder på del av fastigheten Vipemöllan i Lund.

Vår förädling av fastigheter fortsätter. Vi fokuserar på fastigheter som skapar syner­gier, är belägna i nära anslutning till fastig­heter vi redan äger och i etablerade logistikområden. Vi har därför avtalat om förvärv av en ny­byggd fastighet i Jönköping med ett 10-årigt avtal med Dagab. Fastigheten ligger i ett etablerat logistik­område i direkt an­slutning till E4:an och vi skapar effektivitet och synergier då vi sedan tidigare har drygt 20 fastigheter i Jönköping som förvaltas av en väl fungerande för­valt­ning på plats. Genom en bytesaffär med Klövern växer vi med fyra logistikfastigheter i Stockholm som ligger i direkt an­slut­ning till vårt be­fintliga bestånd där vi har egna effektiva förvaltningskontor. Då vi inte har nått kritisk massa i Norrköping lämnar vi orten. Vi säljer fyra fastigheter inklusive en kontors­fas­tighet i Stock­holm. Dessa transaktioner är närstående­transaktioner och villkorade av beslut på extra bolags­stämma.

Corems styrelse avser att vid en extra bolagsstämma den 10 november inhämta aktieägarnas god­kän­nande för att införa stamaktier av serie B. Detta skulle ge Corem en ökad flexibilitet vid framtida kapital­an­skaffning och möjliggöra fortsatt tillväxt, genom förbättrade förutsättningar att fortsätta att utveckla vår befintliga fas­tig­hets­portfölj samt att genomföra ytterligare förvärv.

Corems finansiella styrka stärktes ytter­ligare under perioden. Den justerade soli­diteten öka­de till 36 procent vid slutet av nio­månadersperioden vilket är en ökning med en procent­­enhet sedan årsskiftet och samtidigt minskade belåningsgraden från 58 procent till 56 procent. Likaså ökade substansvärdet per aktie (EPRA NAV) till 54,03 kr vilket är en ökning med drygt 15 procent sedan års­skiftet.

Vi kommer under resten av året att fort­sätta att utveckla och förädla vårt bestånd. Det finns fort­farande ett tillräckligt stort gap mellan räntor och avkastningskrav för att int­resset för att investera i fastigheter ska vara attraktivt. Vi kan fortsatt göra bra affärer i vårt segment och därmed utveckla utrymme för kun­der­nas affär. 

Stockholm 23 oktober 2017
Eva Landén, VD

KALENDARIUM

Extra bolagsstämma                                                                            10 november 2017

Bokslutskommuniké                                                                             19 februari 2018

Årsredovisning 2017                                                                             mars 2018

Delårsrapport januari – mars 2018                                                       27 april 2018

Årsstämma                                                                                           27 april 2018

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s marknads­miss­bruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2017 kl. 08.00.