DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2016

2016-10-26

DELÅRSPERIODEN (9 MÅN)

  • Förvaltningsresultatet ökade med 36 procent till 206 mkr (152).
  • Hyresintäkterna ökade med 15 procent till 519 mkr (451) och övriga intäkter uppgick till 16 mkr (19).
  • Driftsöverskottet ökade med 16 procent till 422 mkr (363).
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 298 mkr (167) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -219 mkr (41).
  • Resultat efter skatt uppgick till 502 mkr (531), vilket motsvarar 6,24 kr per stamaktie (6,56).
  • Efter periodens förvärv av 31 fastigheter om 1 765 mkr, avyttring av två fastigheter för -92 mkr, och investeringar om 243 mkr, uppgick värdet på fastighetsportföljen till 10 001 mkr (7 776).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Avyttring av Bordet 1, Borlänge, med en uthyrbar yta om 4 524 kvm och till 97 mkr i underliggande fastighetsvärde.

VD’s KOMMENTAR

Vi summerar hittills tre händelserika kvartal under året, där vi sett en kraftig ökning av fastighetsportföljen både genom ett antal förvärv men också genom egen fastighets­utveckling i form av nybyggnation. Samtidigt redovisar Corem förbättrat förvaltningsresultat och högre intjänings­förmåga, vilket gör att vi ser en fortsatt positiv utveckling för vår affär.

Corems positiva utveckling har resulterat i att vårt förvaltningsresultat har ökat med 36 procent under perioden! Våra hyresintäkter och driftsöverskott har aldrig varit så höga tidigare. Hyresintäkterna har ökat med 15 procent och samtidigt har vi sänkt våra drifts­kostnader. Driftsöverskottet har ökat med 16 procent under perioden vilket både beror på den senaste periodens förvärv men även det dagliga arbetet med att möta nya och gamla hyresgäster samt vårt idoga arbete med att optimera drifts- och under­hålls­kostnader. Vårt jämförbara bestånd visar även det tydligt positiva siffror, drift­nettot har ökat med 5 procent och hyres­intäkterna har ökat med 3 procent i jäm­för­bart bestånd.

Vi har fortsatt vårt aktiva arbete med transaktioner under det tredje kvartalet och ytterligare utökat och kompletterat med fyra fastigheter i Göteborgsområdet, ett område där vi ser en mycket stark tillväxt och potential för lager och logistik. Vi har hittills i år förvärvat 31 fastigheter till ett värde om 1,8 mdkr främst belägna i Malmö, Stockholm, Göteborg, och Jönköping, starka orter inom vårt segment. Vårt samlade fastighetsvärde passerar 10 mdkr och vår uthyrbara yta uppgår till drygt 1 200 000 kvm.

Vi har haft en intensiv period med integreringen av förvärvet av Estancia Logistik som gjordes innan sommaren och vi fokuserar på att få en effektiv förvaltning av hela beståndet. Det vi dock redan tydligt ser är den ökade volymen ger möjligheter till framtida synergier, och att flexibiliteten i vårt erbjudande till hyresgäster breddas i och med att vi har fler alternativ att erbjuda. Den senaste tidens positiva utveckling talar för att det är en långsiktigt lönsam väg. Vår egen fastighetsutveckling är en annan bidragande del i vår pågående expansion. Vi ser en stor potential för långsiktigt värde­ska­pande inom vår projektverksamhet, både i ombyggnationer av befintliga fastigheter och nybyggnads­projekt. För närvarande på­går tre nybyggnationer, och samtliga i sam­arbete med hyresgäster. Vid färdig­ställande kommer de tillsammans addera cirka 38 000 kvm lager och logistikyta. Att tillsammans med våra hyresgäster utveckla smarta moderna lösningar för ett hållbart samhälle är stimulerande och ger mersmak.

Vårt innehav i Klövern har fortsatt att visa en positiv utveckling och vår resultatandel har hittills bidragit med 241 mkr. Vi har även under det tredje kvartalet, i samband med förvärv, sålt ytterligare aktier i Klövern. Under året har vi sålt aktier för 321 mkr och erhållit en realiserad vinst om 30 mkr.

Vi fortsätter målmedvetet och aktivt att bygga Corem som en erkänd och kunnig aktör inom segmentet lager- och logistik­fastigheter. Vårt tydliga fokus med stabila kassaflöden utgör en bra plattform för förvärv och fortsatt tillväxt, även i dagens konkurrensutsatta transaktionsmarknad. Jag gläds åt vårt goda resultat och ser fram mot fortsatt inriktning på tillväxt, uthyrning och kundvård!

Stockholm den 26 oktober 2016
Eva Landén, VD

KALENDARIUM

Bokslutskommuniké 2016……………….21 februari 2017
Årsredovisning 2016………………………mars 2017
Delårsrapport januari – mars 2017……28 april 2017
Årsstämma 2017………………………….28 april 2017 


Denna information är sådan information som Corem skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl. 08:00 CET.