DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2015

2015-10-23

DELÅRSPERIODEN (9 MÅN)

  • Resultat före skatt uppgick till 600 mkr (148) och resultat efter skatt uppgick till 531 mkr (84); vilket motsvarar 6,56 kr per stamaktie (0,45).

  • Intäkterna uppgick till 470 mkr (470), driftsöverskottet till 363 mkr (368) och förvaltningsresultatet till 152 mkr (160).

  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 167 mkr (87) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 41 mkr (-243).

  • Innehavet i Klövern AB (publ) är bokfört till 1 375 mkr (1 197). Verkligt värde på Corems innehav baserat på börskurs per den 30 september 2015 uppgick till 1 392 mkr (1 356). Verkligt värde vid börsens stängning den 22 oktober 2015 uppgick till 1 504 mkr.

  • Corem ingick avtal om att avyttra samtliga 16 100 000 stamaktier av serie A och 21 616 162 stamaktier av serie B i Klövern AB (publ). Avtalet var villkorat av godkännande från bolagsstämma i Corem.

  • Corem lämnade den 18 september 2015 ett bud på fastighetsbolaget Tribona AB (publ) till ett pris motsvarande 42 kr per aktie vid budets offentliggörande.

  • Corem har under perioden emitterat tre icke-säkerställda obligationslån om totalt 750 mkr.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Den 20 oktober 2015 offentliggjorde en tredje part ett konkurrerande uppköpserbjudande till aktieägarna i Tribona AB (publ).
  • Den 22 oktober 2015 återkallade Corem tidigare offentliggjort uppköpserbjudande till aktieägarna i Tribona AB (publ) och beslutade bland annat att inte genomföra försäljning av aktier i Klövern AB (publ).

KALENDARIUM
Bokslutskommuniké 2015………………………..…..19 februari 2016
Årsredovisning 2015 ……………………………………………….mars 2016

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2015 kl 08.00.