DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014

2014-10-24

DELÅRSPERIODEN (9 MÅN)

  • Hyresintäkterna uppgick till 470 mkr (412).
  • Driftsöverskottet uppgick till 368 mkr (308).

  • Förvaltningsresultatet uppgick till 160 mkr (119).

  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 87 mkr (-31) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -243 mkr (177).

  • Resultat efter skatt uppgick till 84 mkr (303); 0,45 kr per stamaktie (3,36), efter att resultatet belastats med 68 mkr avseende skatt hänförlig till pågående skatteärende.

  • Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 391 mkr (233).
  • Corem har under perioden förvärvat fyra samt avyttrat sex fastigheter.
  • Corem omförhandlade samtliga hyresavtal med Ericsson med ett sammanlagt kontraktsvärde om 200 mkr. Avtalen omfattar cirka 73 000 kvm med en genomsnittlig kontraktstid om cirka 5 år.
  • Den 7 april 2014 emitterade Corem ett treårigt, icke-säkerställt, obligationslån om 400 mkr, vilket noterats på NASDAQ OMX Stockholm.
  • I juli 2014 avtalades om förvärv av en nyuppförd logistikanläggning i Roskilde, strax utanför Köpenhamn, med en uthyrbar area om cirka 23 500 kvm. Köpeskillingen uppgår till cirka 185 mkr.


KALENDARIUM
Bokslutskommuniké 2014           17 februari 2015
Årsredovisning 2014                    31 mars 2015
Årsstämma 2015                          28 april 2015
Delårsrapport jan-mar 2015         28 april 2015

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2014 kl 08.00.