DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019

2019-05-03

”Året har börjat starkt genom ett aktivt uthyrningsarbete och fokus på utveckling av beståndet. Vi ser att efterfrågan på vår typ av lokaler är stor och våra fastigheter är geografiskt bra placerade, både vad gäller våra utvalda regioner och i mikroläget. ” kommenterar Eva Landén, VD.

DELÅRSPERIODEN (JANUARI – MARS 2019)

 •  Intäkterna ökade med 16 procent och uppgick till 270 mkr (233).
 •  Driftsöverskottet ökade med 12 procent och uppgick till 192 mkr (171).
 •  Förvaltningsresultatet ökade med 20 procent och uppgick till 101 mkr (84).
 •  Resultatandel från intressebolag uppgick till 90 mkr (81).
 •  Värdeförändringar fastigheter uppgick till 173 mkr (132) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -37 mkr (12).
 •  Resultat efter skatt uppgick till 262 mkr (256), motsvarande 0,67 kr per stamaktie (0,65).
 •  Värdet på fastighetsportföljen uppgick på balansdagen till 13 778 mkr (13 479), efter förvärv av två fastigheter till ett fastighetsvärde om 73 mkr samt investeringar om 49 mkr i ny-, till- och ombyggnationer.
 •  EPRA NAV ökade med 25 procent till 14,51 kr, jämfört med 11,64 kr per 31 mars 2018.

VIKTIGA HÄNDELSER I KVARTALET

 •  Tillträde av två fastigheter i Jordbro om totalt 6 200 kvm uthyrbar area samt markareal om
  22 000 kvm. Avtal om förvärv gjordes i december 2018.
 •  Uthyrning om 16 900 till MTAB Sverige AB, vilket innebär att en lagerbyggnad i tre plan uppförs på fastigheten Veddesta 2:79, Järfälla, Stockholm.
 •  Förtidslösen av ett obligationslån om 200 mkr har gjorts per den 7 mars 2019.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 •  Uthyrning av 6 700 kvm kontor till ICA i Borås samt omförhandling med Ericsson i samma fastighet vilket resulterat i förlängning om 5 år på cirka halva ytan.

VD’S KOMMENTAR

EN STARK INLEDNING PÅ ÅRET GENOM AKTIVT UTHYRNINGSARBETE
OCH FOKUS PÅ UTVECKLING AV BESTÅNDET

Året har börjat starkt med ett antal stora uthyrningar. Vi ser att efterfrågan på vår typ av lokaler är stor och våra fastigheter är geografiskt bra placerade, både vad gäller våra utvalda regioner och i mikroläget. I storstadsregionerna, där efterfrågan på lokaler som lämpar sig för citylogistik är stor men utbudet är begränsat, ser vi tydliga hyreshöjningar. I takt med e-handelns ökande andel av konsumenthandeln växer konsumenternas krav på leveranser vilket ger fortsatt ökat tryck på etableringar i lägen med god tillgänglighet.

Vår nettouthyrning för första kvartalet är positiv och uppgår till 9 mkr. Bland kvartalets uthyrningar kan nämnas uthyrning av 4 500 kvm till Dahl i Järfälla i Stockholm, och 4 000 kvm till Boxflow i Halmstad. Under april har vi omförhandlat ett större avtal med Ericsson i Borås. I och med detta omvandlar vi den tidigare single tenantfastigheten till en så kallad multi tenant fastighet under namnet Sandlid Business Park. Som första nya hyresgäst utöver Ericsson kommer ICA flytta in på cirka 6 700 kvm under sommaren 2020. Lokalerna anpassas efter högt ställda krav där hållbarhet är i fokus. Vi fortsätter vår satsning i Jordbro, Stockholm med tillträde av två nya fastigheter samt avtal om förvärv av ytterligare en fastighet. Under kvartalet har ett lokalt förvaltningskontor öppnats i Jordbro, då nära kundkontakt är en grundbult i Corems affärsidé. En hög kännedom om den lokala marknaden är en framgångsfaktor.

Vi växer dels genom förvärv och nybyggnationer men även genom att vidareutveckla våra befintliga fastigheter för att passa både nya och befintliga hyresgäster. Ett exempel på det är det avtal som under kvartalet tecknades med MTAB avseende en om- och nybyggnation av Veddesta 2:79 i Järfälla. Vi fortsätter vår långa relation med MTAB och samtidigt utvecklar vi ett nytt koncept med en citylogistikbyggnad i tre plan.

Första kvartalets intäkter ökar med 16 procent till 270 mkr. Förvaltningsresultatet ökar med 20 procent och uppgår till 101 mkr. Kvartalets resultat före skatt summeras till 327 mkr efter positiva värdeförändringar om 173 mkr och resultatandelar från Klöverninnehavet om 90 mkr. Efter skatt motsvarar det en vinst per stamaktie om 0,67 kr. EPRA NAV, substansvärde per aktie, uppgår till 14,51 per aktie, en ökning med 25 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Vår finansiella styrka är fortsatt god och det arbete vi lade ner på att omstrukturera i finansportföljen under 2018 ger tydligt resultat i kvartalets siffror. Finansnettot för kvartalet uppgår till 77 mkr vilket är i nivå med föregående år. Detta trots att den räntebärande skulden är drygt 1 miljard kr högre vid utgången av kvartal 1 2019 jämfört med samma tidpunkt föregående år. Vi har i februari löst en obligation om 200 mkr. Den genomsnittliga räntan uppgår till 3,13 procent jämfört med 3,57 procent vid utgången av första kvartalet 2018. Vi har en stark balansräkning som ger bra förutsättningar för kommande projekt och framtida förvärv och fortsätter att bygga volym i de starka storstadsregionerna.

Stockholm den 3 maj 2019
Eva Landén, VD

KALENDARIUM 

Delårsrapport april-juni 2019 12 juli 2019
Delårsrapport juli – september 2019 25 oktober 2019
Bokslutskommuniké 2019 februari 2020

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 08:00.