DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2017

2017-04-28

DELÅRSPERIODEN (3 MÅN)

  • Hyresintäkterna ökade med 44 procent till 225 mkr (156) och övriga intäkter uppgick till 3 mkr (0).
  • Driftsöverskottet ökade med 50 procent till 172 mkr (115).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 90 procent till 93 mkr (49).
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 19 mkr (39) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 11 mkr (-106).
  • Resultat efter skatt uppgick till 200 mkr (96), vilket motsvarar 2,67 kr per stamaktie (1,08).
  • Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 10 862 mkr (10 667).
  • Under perioden har 3 fastigheter förvärvats, till ett fastighetsvärde om 138 mkr, och två fastigheter avyttrats, till ett fastighetsvärde om 29 mkr. Investeringar om 68 mkr har gjorts i ny-, till-, och ombyggnationer.

VD:s kommentar

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA KUNDERNAS AFFÄR

Årets första kvartal visar det högsta förvaltningsresultatet Corem någonsin haft för ett enskilt kvartal. Hyresintäkterna ökar med 44 procent och driftsöverskottet ökar med 50 procent samtidigt som vårt fastighetsvärde har ökat med 37 procent jämfört med samma period föregående år.

Det förbättrade resultatet har påverkats av föregående års höga förvärvstakt samt av ett antal större uthyrningar som får effekt nu under 2017. Det är också mycket glädjande att vårt jämförbara bestånd av fastigheter visar tydligt positiva siffor med ökade hyresintäkter om 5 procent samt ett ökat drifts-överskott om 7 procent. Vi har en stabil uthyrningsgrad vilket är ett kvitto på att vårt kundfokus är framgångsrikt. Samtidigt fortsätter vi att optimera drifts – och underhållskostnader.

Vi analyserar konstant nya möjliga transaktioner för att förädla vårt bestånd och har under kvartalet fortsatt att bygga kluster. Det första kvartalets förvärv av drygt 24 000 kvm i Halmstad, Jönköping och Malmö har ytterligare stärkt våra positioner. Vi har förvärvat fastigheter som skapar synergier och är belägna i direkt anslutning till fastigheter vi redan äger och förvaltar. Vi gjorde vårt första förvärv i Halmstad 2013 och har sedan dess etablerat oss som en av de största aktörerna i vårt lokalsegment på orten. I och med det senaste förvärvet äger och förvaltar vi närmare 100 000 kvm i Halmstad.

Det är fortsatt ett stort investerarintresse på den svenska fastighetsmarknaden och omsättningen inom lager- och logistikfastigheter var ovanligt hög under årets första kvartal med ca 13 procent av den totala transaktionsomsättningen.

Corems genomsnittliga kreditbindningstid uppgick till 2,6 år och förhandling avseende merparten av 2017 års kreditförfall pågår och förväntas bli klara under kvartal två. Den justerade soliditeten uppgick vid periodens slut till 36 procent och räntetäcknings-graden till 2,9 vilket i kombination med en räntebindning om 3,2 år ger bolaget en god tålighet mot eventuellt stigande räntor. Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) fortsatte att utvecklas starkt och uppgår nu till 51,27 kr, en ökning med drygt 9 procent sedan årsskiftet.

Vi kommer att fortsätta utveckla utrymme för kundernas affär såväl genom förvärv, förvaltning och förädling nära kunderna. Corems fastigheter ligger i rätt lägen och med denna start på året ser jag med spänning fram mot de kommande månaderna!

Stockholm 28 april 2017
Eva Landén, VD

KALENDARIUM

Årsstämma 2017
Delårsrapport januari-juni 2017
Delårsrapport januari-september 2017
Bokslutskommuniké 2017
Årsredovisning 2017
 
28 april 2017
13 juli 2017
23 oktober 2017
februari 2018
mars 2018
 

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08.00.