DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016

2016-04-27

DELÅRSPERIODEN (3 MÅN)

 • Resultat efter skatt uppgick till 96 mkr (110), vilket motsvarar 1,08 kr per stamaktie (1,28).
 • Hyresintäkterna uppgick till 156 mkr (151) och övriga intäkter uppgick till 0 mkr (16).
 • Driftsöverskottet uppgick till 115 mkr (125).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 49 mkr (58).
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 39 mkr (71) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -106 mkr (-80).
 • Corem har under perioden förvärvat tre fastigheter.
 • Corem avyttrade under februari 2016 1,1 miljoner stamaktier A och 10,0 miljoner stamaktier B i Klövern AB (publ).
 • Innehavet i Klövern AB (publ) är bokfört till 1 481 mkr (1 460). Verkligt värde på Corems innehav baserat på börskurs per den 31 mars 2016 uppgick till 1 514 mkr (1 672).
 • Corem har under perioden avtalat om förvärv av Estancia Logistik med en lager- och logistikportfölj bestående av 21 fastigheter med en total uthyrbar area om drygt 168 500 kvm och ett fastighetsvärde om 1 315 mkr. Fastigheterna förvärvas i bolagsform och planerat tillträde är den 1 juni 2016. I och med förvärvet tar Corem över befintlig bankfinansiering ett obligationslån om 200 mkr.
 • I samband med avtal om förvärv av Estancia Logistik i mars 2016 avtalades om avyttring av ytterligare 5,5 miljoner stamaktier A i Klövern AB (publ). Efter dessa försäljningar kommer Corems röstandel att uppgå till cirka 15 procent.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 7 april förvärvade Corem två fastigheter om cirka 11 600 kvm i Breddens industriområde i Sollentuna. Fastigheterna förvärvades i bolagsform utifrån ett fastighetsvärde om 111 mkr.
 • Den 13 april 2016 röstade innehavarna i Estancia Logistiks obligationslån om 200 mkr för ändring av villkoren så att Corem blir emittent och den årliga räntan sänks till STIBOR 3M + 5 procent.

VD:s kommentar

STABILITET OCH STYRKA
Året har börjat mycket bra där vi visar ett resultat om 202 mkr! Jag tar mig då friheten att bortse från kvartalets värdeförändringar på derivat vilka är redovisningseffekt av en fortsatt nedgång av den långa räntan. Årets första månader har varit mycket intensiva med avtalade förvärv om drygt 187 000 kvm. Vår uthyrbara area kommer efter dessa tillträden att öka med drygt 18 procent samtidigt som fastighetsvärdet ökar med drygt 20 procent. Genom förvärven diversifieras vår intäktsbas ytterligare då Corem tillförs mer än 100 nya hyresgäster, varefter vårt totala antal hyresgäster närmar sig 700 stycken. Vårt erbjudande förstärks och blir än bredare och mer flexibelt mot våra hyresgäster. Våra kluster av fastigheter förstärks ytterligare då fastigheterna kompletterar och tydligt förstärker vårt befintliga bestånd på av Corem prioriterade orter.

Vårt innehav i Klövern har även under det första kvartalet visat positiv utveckling och vår resultatandel har bidragit med 114 mkr till första kvartalets resultat. I samband med förvärv av fastigheter har vi sålt en mindre andel aktier och vi ser fortsatta möjligheter att använda Klövernaktien som en likvid tillgång i samband med fastighetsaffärer.

Det är stimulerande att vi tillsammans med hyresgästerna kan göra det möjligt att utveckla moderna smarta sätt för att verka för ett hållbart samhälle. Vi har under kvartalet fortsatt vårt samarbete med Svenska Retursystem där vi utökar och förlänger hyresavtalet i Mölnlycke Logistikpark och vi har tillsammans tagit ett första spadtag för vår nya anläggning på 30 000 kvm som skall byggas i Västerås. För oss på Corem är det också extra intressant att ytterligare slå ner bopålarna i Västerås – en knutpunkt för handel sedan medeltiden och idag ett centra för logistik för dagligvaruhandel i Mälardalen.

Vi fortsätter vårt aktiva uthyrningsarbete och i jämförbart bestånd ökade intäkterna med 3 procent under kvartalet. Nettouthyrningen uppgick till 3 mkr vilket är bra med tanke på att det första kvartalet ofta är ett svagt uthyrningskvartal. Driftsöverskottet ökade med 6 procent i jämförbart bestånd och vi fortsätter optimera drifts- och underhållskostnader i befintlig fastighetsportfölj.

Det är ett fortsatt stort gap mellan fastigheternas direktavkastningskrav och den långa räntan. Det har varit en fortsatt stark efterfrågan på den svenska marknaden och detta har fortsatt drivit ned avkastningskraven. Det genomsnittliga avkastningskravet för Corems fastighetsportfölj uppgick till 7,0 procent vilket kan jämföras med 7,3 procent ett år tillbaka i tiden.

Stockholm den 27 april 2016
Eva Landén, VD

KALENDARIUM
Årsstämma 2016                           27 april 2016
Delårsrapport jan-jun 2016          13 juli 2016
Delårsrapport jan-sep 2016         26 oktober 2016
Bokslutskommuniké 2016           februari 2017
Årsredovisning 2016                    mars 2017

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016 kl. 08.00.