DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015

2015-04-28

DELÅRSPERIODEN (3 MÅN)

 • Intäkterna uppgick till 167 mkr (157).
 • Driftsöverskottet uppgick till 125 mkr (118).

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 58 mkr (52).

 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 71 mkr (8) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -80 mkr (-74).
 • Innehavet i Klövern AB (publ) redovisas enligt kapitalandelsmetoden och uppgick till 1 258 mkr (1 197). Verkligt värde på Corems innehav baserat på börskurs per den 31 mars 2015 uppgick till 1 771 mkr
  (1 356).

 • Resultat efter skatt uppgick till 110 mkr (-3), motsvarande 1,28 kr per stamaktie (-0,26).

 • Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 88 (17).
 • Corem har under perioden förvärvat en samt avyttrat en fastighet.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 

 • Den 1 april 2015 emitterade Corem ett treårigt icke-säkerställt obligationslån om 400 mkr, vilket kommer att noteras på NASDAQ Stockholm.
 • Den 27 april 2015 förvärvade Corem en fastighet i Halmstad, Region Syd, om cirka 24 500 kvm. Fastigheten förvärvades i bolagsform utifrån ett fastighetsvärde om 121 mkr.

KALENDARIUM
Delårsrapport januari – juni 2015..………………………..13 juli 2015
Delårsrapport januari – september 2015…………..23 oktober 2015
Bokslutskommuniké 2015………………………..…….februari 2016

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015 kl 11.00.