Delårsrapport januari-juni 2022

2022-07-13

 

Klövern konsolideras i Corem från den 15 juni 2021.
 

 

 • Intäkterna ökade till 2 192 mkr (636).
   
 • Driftsöverskottet ökade till 1 482 mkr (459).
   
 • Finansnettot uppgick till –488 mkr (–102), varav utdelning från aktieinnehav utgjorde 34 mkr (76).
   
 • Förvaltningsresultatet ökade till 900 mkr (306).
   
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 741 mkr (781).
   
 • Värdeförändringar på finansiella placeringar uppgick till –1 014 mkr (614).
   
 • Värdeförändringar på derivat uppgick till 1 335 mkr (91).
   
 • Resultatet efter skatt ökade till 1 823 mkr (1 537), motsvarande 1,43 kr (3,76) per stamaktie av serie A och B.
   
 • Värdet på förvaltningsfastigheterna uppgick den 30 juni till 81 088 mkr.

 

 • Substansvärdet (NAV) per stamaktie av serie A och B uppgick den 30 juni till 29,73 kr.
   

 

VIKTIGA HÄNDELSER

• Den 28 april frånträdde Corem 25 fastigheter till det bolag (Klövern) som Corem bildat tillsammans med ALM Equity för utveckling av hyresbostäder för egen förvaltning. Per den 30 juni uppgick Corems ägande till 49,4 procent. Innehavet redovisas som andelar i intresseföretag.

 

• Som ett led i renodlingen av Corem tecknades under det andra kvartalet avtal om att avyttra nio fastigheter i Växjö, Jönköping, Västerås, Malmö och Stockholm för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 804 mkr. Transaktionerna genomförs totalt sett något över bokfört värde.

 

• Under det andra kvartalet har de första två hyresgästerna i New York tillträtt sina lokaler på 1245 Broadway. I april utökades en tidigare avtalad 15-årig uthyrning till A24 Films från cirka 3 800 kvm till drygt 4 500 kvm i fastigheten 1245 Broadway som nu är ytmässigt uthyrd till 40 procent.

 

• Nettouthyrningen uppgick till 13 mkr under det andra kvartalet och 117 mkr under de senaste fyra kvartalen.

 

VD:s kommentar

Ett stabilt kvartal i renodlingens tecken
 

2022 års andra kvartal präglades av det geopolitiska läget, den makroekonomiska utvecklingen med accelererande inflation och höjda räntor samt en finansmarknad i snabb förändring. För Corems del har renodlingen av fastighetsbeståndet fortsatt, både genom de 25 fastigheter som frånträtts till det bostadsbolag som skapats tillsammans med ALM Equity och genom att avtal tecknats om avyttringar av nio fastigheter för över 800 mkr. Våra två kärnverksamheter, fastighetsförvaltning och projektutveck­ling, löper samtidigt på stabilt med positiv nettouthyrning, tillträden för de första två hyresgästerna i New York och ett fortsatt stort fokus på kundservice och kassaflöde.

 

Ett år med det nya Corem

Det har nu gått över ett år sedan vi förvärvade och konsoliderade Klövern (nyligen namnändrat till Corem Kelly) och därigenom skapade ett nytt större och starkare Corem. Integrationen har gått enligt plan och bedömningen av de synergier som identifierades i samband med förvärvet består. Genom sammanslagningen har kunderbjudandet breddats samtidigt som finansie­ringsmöjligheterna förbättrats. Corem är idag ett av Nordens ledande kom­mersiella fastighetsbolag, med fokus främst på kontor och citynära logistik. Vi äger 479 förvaltningsfastigheter till ett värde av 81 miljarder kronor och har en diversifierad kundbas bestående av cirka 4 000 hyresgäster med över 7 000 hyreskontrakt vilket ger stabilitet.
 

Positiv nettouthyrning

Efterfrågan på kontorslokaler är god på de flesta marknader, bland annat i Solna där Corems fastigheter nu är så gott som fullt uthyrda. Aktiviteten på hyresmarknaden för citynära logistik är fortsatt hög.

Nettouthyrningen uppgick till 13 mkr under det andra kvartalet och 117 mkr under den senaste 12-månadersperioden, vilket visar på en god återhämt­ning efter pandemin. Totalt nytecknades och omförhandlades 273 hyresavtal under kvartalet vilka bidrog till nettouthyrningen med 123 mkr. Bland dessa kan exempelvis nämnas ett 6-årigt avtal med Rymdstyrelsen om cirka 1 100 kvm i Solna och ett 10-årigt avtal med Mälarenergi som utökar sin yta med cirka 1 000 kvm i Västerås.

Under perioden januari-juni ökade förvaltningsresultatet med 194 procent till 900 mkr. Substansvärdet (NAV) per stamaktie av serie A och B uppgick till 29,73 kronor, en ökning med 13 procent under de senaste 12 månaderna.
 

Nya makroekonomiska förutsättningar

Som en följd av att det geopolitiska läget snabbt förändrats har vi nu extra fokus på de makroekonomiska effekter som uppstår. Accelererande infla­tion, bland annat vad gäller energi, skapar viss osäkerhet. Stigande inflation har samtidigt en positiv effekt på Corems hyresintäkter då 84 procent av våra svenska hyresavtal är indexerade mot konsumentprisindex (KPI). Under 2022 innebär detta en positiv effekt på hyresintäkterna om cirka 90 mkr och om inflationen ligger kvar på nuvarande nivå i höst blir den positiva effekten under 2023 cirka 250 mkr.
 

Stabil finansiering

Vi arbetar kontinuerligt och oförändrat med att begränsa ränterisken genom såväl ränteswappar som räntetak, där effekten av större räntehöjningar begränsas av räntetak. Vid kvartalets slut var 79 procent av Corems ränte­bärande skulder räntesäkrade eller löper med fast ränta.

Corem har en hög andel bankfinansiering. Den 30 juni uppgick krediter i bank till 73 procent av de räntebärande skulderna. Detta ger stabilitet i tider av volatilitet i obligationsmarknaden. Under det andra kvartalet har Corem refinansierat ett antal banklån till i stort sett oförändrade villkor, i vissa fall har refinansieringen skett till bättre marginal. Vad gäller obliga­tioner har Corem inga förfall under resten av 2022 och under första halvåret 2023 uppgår förfallen till 1 184 mkr. Vi arbetar i övrigt fokuserat vidare mot målsättningen att komplettera ratingen BBB- från Scope med ytterligare en investment grade-rating från något av de tre stora ratinginstituten.
 

Fortsatt renodling

Som ett steg i den fortsatta renodlingen av beståndet har Corem under det andra kvartalet frånträtt 25 fastigheter till det nya bostadsbolag som bild­ats tillsammans med ALM Equity. Efter att ytterligare en ägare tillkommit uppgår Corems ägarandel till 49,4 procent. För Corem innebär affären att fastigheter och bostadsbyggrätter överförs till det gemensamma bolaget varav merparten överfördes under det andra kvartalet. Då marknaden för bostadsbyggrätter har påverkats av höjda inflationsantaganden och sti­gande räntor är en bedömning att marknadsvärdena för dessa har sjunkit 5-7 procent. Översyn av marknadsvärdena pågår och förväntas vara klar i slutet på augusti. Genom transaktionen fokuseras Corems bestånd i ännu högre grad på förvaltning och uthyrning av kommersiella lokaler.

Som ett led i den geografiska och segmentsmässiga renodlingen av Corems kommersiella bestånd tecknades under det andra kvartalet avtal om att avyttra nio fastigheter i Växjö, Jönköping, Västerås, Malmö och Stockholm för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 804 mkr. Transaktionerna genomförs totalt sett något över bokfört värde.
 

Värdeskapande kassaflödesfokuserad projektutveckling

Inom projektutveckling är vår ambition att genom varje enskilt projekt för­bättra bolagets kassaflöde vilket indirekt bidrar till värdeutvecklingen av fastighetsbeståndet. Flera projekt pågår både i Sverige och utomlands. Vi bedriver bland annat stadsutvecklingsprojekt i Uppsala och Västerås samt i Kista och Söderstaden i Stockholm.

I de centrala delarna av Västerås, inklusive resecentrum, pågår flera pro­jekt som bidrar till stadskärnans framtida utveckling och kvalitet. Under det andra kvartalet har vi haft glädjen att kunna kommunicera flera viktiga ny­uthyrningar i gallerian Punkt, bland annat till ankarhyresgästerna Coop och Systembolaget som flyttar in under 2023.

Våra två största pågående nybyggnationsprojekt är två högkvalitativa kontorsbyggnader i attraktiva lägen på Manhattan vilka nu är exteriört färdigställda men där interiöra hyresgästanpass­ningar kommer att löpa vidare under hela 2022. Under kvartalet har de första två hyresgäs­terna tillträtt sina lokaler på 1245 Broadway. Först ut var den svenska dataspelsut­vecklaren Avalanche Studios Group som har flyttat in på cirka 1 370 kvm. Under inledningen av det andra kvartalet utökades också en tidigare avtalad uthyr­ning till A24 Films till att omfatta ytterligare ett våningsplan, vilket ger en totalyta om cirka 4 500 kvm, som nu tillträtts, inom ramen för ett 15-årigt avtal. Trots att uthyr­ningen i New York hittills inte skett i den takt vi önskat ser vi nu goda förutsättningar framöver i och med återgången till det fysiska kontoret efter pandemin.

Jag vill önska en trevlig sommar och tacka alla medarbetare för detta första år med det nya Corem. Till­sammans utvecklar och optimerar vi verksamheten och fastighetsbeståndet ytterligare med ett oför­ändrat fokus på lokal förvaltning nära kunden.

 

Eva Landén, VD
 

Stockholm 13 juli 2022

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-472 76 50, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se
Anna-Karin Hag, CFO, 010-482 76 50, anna-karin.hag@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Denna information är sådan information som Corem Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2022 klockan 08:00 CEST.
 

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.