DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

2018-07-13

”En växande efterfrågan på lokaler för citylogistik ger Corem fortsatt goda resultat. Intäkterna för första halvåret 2018 uppgick till 471 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 91 procent. Vår finansiella ställning är fortsatt stabil med räntetäckningsgrad på 2,8 ggr och en justerad soliditet på 37 procent. Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgår till 11,56 kr per aktie och har sedan årsskiftet ökat med 7 procent och på 12 månader med 23 procent”, kommenterar Eva Landén, VD.

DELÅRSPERIODEN (JANUARI – JUNI 2018)

  •  Intäkterna ökade till 471 mkr (454).
  •  Driftsöverskott för perioden ökade till 359 mkr (355).
  •  Förvaltningsresultatet uppgick till 185 mkr (190).
  •  Värdeförändringar fastigheter uppgick till 193 mkr (107) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -3 mkr (50).
  •  Resultat efter skatt uppgick till 475 mkr (465), motsvarande 1,20 kr per stamaktie (1,14).
  •  Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 12 301 mkr (11 539).
  •  Under perioden har sju fastigheter förvärvats i Jönköping och Malmö till ett fastighetsvärde om 398 mkr. Investeringar om 155 mkr har gjorts i ny-, till- och ombyggnationer.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  •  Förvärv av fastigheterna Neongasen 2 och Högsbo 38:3 till ett underliggande fastighetsvärde om 103 mkr i geografiskt logistiktäta och attraktiva områden i Göteborg. Köping lämnas genom avyttring av fastigheterna Montören 1 och 2 till ett underliggande fastighetsvärde om 68 mkr.

VD’S KOMMENTAR

FORTSATT EXPANSION OCH STARK EFTERFRÅGAN PÅ LOGISTIKFASTIGHETER

Efterfrågan på citylogistik ökar och vi ser ett växande intresse för lokaler i stadsnära läg­en med fokus på hög tillgänglighet i an­slutning till transportvägarna. Årets första halvår har inletts med stark efterfrågan på vår typ av lokaler, med både lyckade ut­hyrningar och flera pågående förädlings­projekt.

Intäkterna för första halvåret ökar till 471 mkr och till 917 mkr under de senaste 12 månaderna. Förvaltningsresultatet uppgick till 185 mkr och överskottsgraden uppgick till 76 procent. Vår ut­hyrnings­grad uppgår till 91 procent. Vi visar en fortsatt positiv netto­uthyr­ning för perioden om 6 mkr.

Satsningen på yrkeshandeln, med etapp 1 och 2 av Pro Stop Borås fortskrider och inflyttning sker under de kommande två kvartalen. I vårt kluster av fastigheter i Backadalen på Hisingen i Göteborg pågår projektering för vårt andra Pro Stop – Pro Stop Göteborg. Fullt uthyrt kommer om­rådet att omfatta ca 22 000 kvm.                            

Värdet på fastighetsbeståndet fortsätter att öka. Värdeförändringen i kvartalet på fastigheter uppgick till 61 mkr. Det ökade värdet är till allra största del drivet av ökad uthyrning och högre hyror, då av­kastnings­kravet i kvartalet är oförändrat.

Vi har under kvartalet för­värvat en för­valt­ningsportfölj i Malmö om knappt 40 000 kvm lager.

Malmö och Öresundsregionen är expansiv och en för oss prioriterad marknad. Utbudet av intressanta objekt är begränsat, men i Måseskär 5 ser vi en rejäl terminalbyggnad med utvecklingsmöjligheter i en delmarknad vi verkat i en längre tid och resterande för­värv i Fosie och Elisedal är samtliga grann­fastigheter och kompletterar befintliga kluster. Genom förvärvet skapar vi möj­lig­heter att ytterligare utveckla vårt er­bjud­ande av smart citylogistik i Öresunds­re­gionen. Efter periodens slut har vi tillträtt två fastigheter i Göteborg, även dessa fastigheter kom­p­lett­erar befintligt bestånd och skapar möjlig­heter samt synergier.

Corems finansiella ställning är fortsatt sta­bil med räntetäckningsgrad på 2,8 ggr och en justerad soliditet på 37 procent. Vårt EPRA NAV, substansvärde per aktie, uppgår till 11,56 kr och har på 12 månader ökat med 23 procent och sedan årsskiftet med 7 procent.

Det är också glädjande att vi kan leverera aktieägarvärde, på två år har aktiekursen ökat med över 80 procent. Vi har under de senaste 12 månaderna ökat antalet aktie­ägare med 14 procent.

Stockholm 13 juli 2018
Eva Landén, VD

KALENDARIUM 

  • Delårsrapport juli-september 2018, 23 oktober 2018
  • Bokslutskommuniké 2018, 19 februari 2019  

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08:00.