DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2017

2017-07-13

DELÅRSPERIODEN (6 MÅN)

•    Hyresintäkterna ökade med 38 procent till 451 mkr (326) och övriga intäkter uppgick till 3 mkr (15).

•    Driftsöverskottet ökade med 34 procent till 355 mkr (264).

•    Förvaltningsresultatet ökade med 48 procent till 190 mkr (128).

•    Värdeförändringar fastigheter uppgick till 107 mkr (100) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 50 mkr (-207).

•    Resultat efter skatt uppgick till 465 mkr (193), vilket motsvarar 6,27 kr per stamaktie (2,17).

•    Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 11 168 mkr (10 667).

•    Under perioden har fem fastigheter förvärvats, till ett samlat fastighetsvärde om 320 mkr. Under samma period har tre fastigheter avyttrats, till ett fastighetsvärde om 44 mkr.

•    Investeringar om 116 mkr har gjorts i ny-, till-, och ombyggnationer.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

•    Hyresavtal har tecknats med HORNBACH avseende nybyggnation om cirka 8 600 kvm på Skruven 3 i Borås. I och med detta påbörjar Corem utvecklingen av ett nytt handelsområde för yrkesbutiker på fastigheten.


VD’S KOMMENTAR

FORTSATTA REKORDNIVÅER GENOM AKTIV FÖRVALTNING, TILLVÄXT OCH FASTIGHETSUTVECKLING

Corem fortsätter att visa rekordresultat och årets första halvår visar det högsta förvaltningsresultatet Corem någonsin haft för en sexmånadersperiod. Hyresintäkterna ökar med 38 procent, driftsöverskottet ökar med 34 procent och vårt förvaltningsresultat ökar med 48 procent.

Corem redovisar ett starkt halvårsresultat med ett resultat efter skatt om 465 mkr. Det förbättrade resultatet har påverkats av föregående års höga förvärvstakt, färdigställda nybyggnadsprojekt samt ett antal större uthyrningar som får effekt nu under 2017. Vårt jämförbara bestånd av fastigheter visar stabila positiva siffor med ökade hyresintäkter om 5 procent samt ett ökat driftsöverskott om 7 procent. Halvårets uthyrningsgrad ger en ögonblicksbild och vi har under kvartalet påverkats av de förtidsinlösta hyres­garantierna och vår uthyrningsgrad uppgår till 90 procent. Vårt kundfokus är fortsatt framgångsrikt och vår orderbok dvs vår nettouthyrning är positiv. Under det andra kvartalet har vi hämtat in första kvartalets negativa siffra samt även effekten av de förtidsinlösta hyresgarantierna.

Förädlingen av vårt bestånd har fortsatt, med fokus på fastigheter som skapar synergier och är belägna i nära anslutning till fastigheter vi redan äger. Vi har kontinuerligt utökat vårt förvaltningsbestånd i Backa,

Göteborg och vårt senaste förvärv av Orrekulla Kubiklager ger oss en toppmodern anläggning i ett av Sveriges bästa logistikområden. Genom förvärvet av Nyhagshuset 5, belägen strax norr om vårt tidigare förvärv i Långeberga i direkt anslutning till E4/E6 har vi utökat vårt fastighetsbestånd i Helsingborg och skapat en bra förvaltningsvolym i Region Syd. På fastigheten uppför vi nu en modern logistikanläggning med en total yta om 13 000 kvm som är anpassad för kyl-, frys- och kolonialvaror.

Corem fortsätter att växa genom investeringar i vårt befintliga fastighetsbestånd och vi har tecknat ett hyresavtal med HORNBACH på fastigheten Skruven 3 i Borås, där Corem utvecklar ett nytt handelsområde som kommer bestå av butiker i varierande storlek. Färdigutbyggt beräknas området innehålla närmare 20 000 kvm.

Corems finansiella risk har minskat under halvåret då vi omförhandlat och förlängt 2,2 mdkr i krediter vilket är merparten av årets kreditförfall. Vår genomsnittliga kreditbindningstid är förlängd till 2,9 år. Ränte­täckningsgraden uppgick till 2,9 år vilket i kombination med en räntebindning om 3,3 år ger bolaget en god tålighet mot eventuellt stigande räntor. Den justerade soliditeten vid periodens slut uppgick efter beslutad utdelning på årets stämma till 35 procent. Likaså uppgick substansvärdet per aktie (EPRA NAV) till 51,61 kr.

Vår inriktning på hållbarhet, förnyelse och våra engagerade medarbetare ger oss lösningar som är långsiktiga ur både socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Corems hållbarhetsarbete fokuseras på fyra huvudområden som valts ut som extra prioriterade: Medarbetare, Kundnöjdhet, Miljöhänsyn/Resursbesparing och Ansvarsfulla affärer.

Stockholm 13 juli 2017
Eva Landén, VD


KALENDARIUM

Delårsrapport januari – september 2017                                         23 oktober 2017

Bokslutskommuniké 2017                                                                    februari 2018

Årsredovisning 2017                                                                              mars 2018