DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016

2016-07-13

DELÅRSPERIODEN (6 MÅN)

 •      Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 128 mkr (112).

•       Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 326 mkr (305) och övriga intäkter uppgick till 15 mkr (16).

•       Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 264 mkr (245).

•       Resultat efter skatt uppgick till 193 mkr (472), vilket motsvarar 2,17 kr per stamaktie (5,98).

•       Värdeförändringar fastigheter uppgick till 100 mkr (147) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -207 mkr (92).

•       Efter förvärv av 27 fastigheter och 190 521 kvm för 1 530 mkr, och investeringar om 103 mkr, uppgick värdet på fastighetsportföljen till 9 517 mkr (7 776), motsvarande en ökning med 22 procent.

VD’s KOMMENTAR

Under det första halvåret förvärvade vi fastigheter till ett värde av drygt 1,5 mdkr och Corem redovisar både ökad intjäningsförmåga och starkare förvaltningsresultat. Genom att förena långsiktig förvaltning och förädling med framgångsrikt transaktionsarbete har Corem skapat stark tillväxt.

Stark tillväxt under Kvartal 2

Vi lägger ett händelserikt kvartal bakom oss. Vår intjäningsförmåga ökade genom tillträdda förvärv om 1,5 mdkr främst belägna i Stockholm, Malmö, Göteborg samt Jönköping, starka orter och av Corem prioriterade på grund av sina goda lägen för logistik. Den positiva utvecklingen under kvartalet stärker oss i övertygelsen om att vi satsar rätt; att vi med tillskotten erhåller både en tydlig förstärkning och en bra komplettering av befintligt bestånd. Vi uppnår en högre intjäning och lägre risk med ett bestånd om 160 fastigheter och nästan 700 unika hyresgäster. I och med förvärven passerade vi 4 mdkr i fastighetsvärde i Stockholm. Vårt erbjudande till hyresgästerna blir både bredare och mer flexibelt genom att vi får ökade möjligheter till framtida synergier, och möjlighet att expandera tillsammans.

Resultateffekten av Estanciaförvärvet är än så länge begränsad, då portföljen endast bidragit med en månads resultat under halvåret. De positiva effekterna på intjäningen kommer att bli tydligare under resterande del av året.

Fortsatt fokus på optimering och förädling av beståndet

Vårt tydliga fokus med stabila kassaflöden och en position som erkänd och kunnig motpart inom segmentet lager- och logistikfastigheter utgör en bra plattform för förvärv och fortsatt tillväxt, även i dagens konkurrensutsatta transaktionsmarknad.

Vi har idag 160 fastigheter av olika storlek och har fortsatt fokus på tillväxt genom förvärv och egen projektutveckling, samtidigt som vi fortsätter att ständigt optimera vår portfölj såväl driftsmässigt genom hållbar långsiktig förvaltning som vad det gäller vår lokala- och geografiska positionering. Särskilt roligt är det när vi kan vidareutveckla våra fastigheter i samarbete med hyresgäster. Exempel på det är den nya anläggning om 30 000 kvm för Svenska Retursystem som för närvarande byggs i Hacksta, Västerås och vårt nya samarbete med ST Aerospace, som omlokaliserar till oss i Arlandastad. Vi ser en stor potential för långsiktigt värdeskapande inom vår projektverksamhet i både nybyggnadsprojekt och ombyggnationer av befintliga fastigheter.

Uthyrningsarbetet och finansiering

Corem har en stabil och bra fastighetsportfölj med fastigheter som är lokaliserade till strategiskt viktiga logistik- och lagerområden där det råder en fortsatt mycket god efterfrågan på ytor och tillsammans med vårt aktiva uthyrningsarbete åskådliggörs detta genom den förbättrade ekonomiska uthyrningsgraden, vilken uppgick till 92 procent vid kvartalets slut.

Nettouthyrningen, vilken mäter kontrakterade men ej inflyttade ytor, var också fortsatt positiv under det andra kvartalet och uppgick till 10 mkr för halvåret. Det är också mycket glädjande att se att intäkterna i jämförbart bestånd ökade med 3 procent och att driftsöverskottet ökade med 5 procent i jämförbart bestånd.

På finansieringssidan emitterade vi en ny obligation på 300 mkr om 3,5 år under maj månad och investerarintresset var stort. Vårt innehav i Klövern har även under det andra kvartalet visat positiv utveckling. Vi ser fortsatt tillväxt och expansionsmöjligheter till följd av bolagets starka finansiella ställning och goda finansieringsmöjligheter.

Stockholm den 13 juli 2016
Eva Landén, VD

KALENDARIUM

Delårsrapport jan – sep 2016        26 oktober 2016
Bokslutskommuniké 2016             februari 2017
Årsredovisning 2016                     mars 2017

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2016 kl. 08.00.