DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015

2015-07-13

DELÅRSPERIODEN (6 MÅN)

 • Hyresintäkterna uppgick till 321 mkr (313)
 • Driftsöverskottet uppgick till 245 mkr (242)

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 112 mkr (105)

 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 147 mkr (11) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 92 mkr (-170)
 • Innehavet i Klövern AB (publ) redovisas enligt kapitalandelsmetoden och uppgick till 1 317 mkr (1 197). Verkligt värde på Corems innehav baserat på börskurs per den 30 juni 2015 uppgick till 1 348 mkr
  (1 356).

 • Resultat efter skatt uppgick till 472 mkr (6), motsvarande 5,98 kr per stamaktie (-0,36)
 • Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till -43 mkr (405).
 • Corem har under perioden förvärvat två samt avyttrat sex fastigheter.
 • Corem har under perioden emitterat två treåriga icke-säkerställda obligationslån. Emissionerna genomfördes i april om 400 mkr och i juni om 250 mkr. Lånen emitterades inom en befintlig ram om 750 mkr, löper med en rörlig ränta om STIBOR 3 M + 350 räntepunkter och är noterat på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm.


KALENDARIUM
Delårsrapport jan – sep 2015:   23 oktober 2015
Bokslutskommuniké 2015:        februari 2016
Årsredovisning 2015:                mars 2016

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2015 kl 08.00.