DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014

2014-07-11

DELÅRSPERIODEN (6 MÅN)

  • Hyresintäkterna uppgick till 313 mkr (271)
  • Driftsöverskottet uppgick till 242 mkr (197)

  • Förvaltningsresultatet uppgick till 105 mkr (73)

  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 11 mkr (-30) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -170 mkr (158)

  • Resultat efter skatt uppgick till 6 mkr (222), motsvarande -0,36 kr per stamaktie (2,53), efter att resultatet belastats med en reservering om 68 mkr avseende pågående skatteärende.

  • Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 405 (211).
  • Corem har under perioden förvärvat fyra samt avyttrat fem fastigheter.
  • Corem har under perioden omförhandlat samtliga hyresavtal med Ericsson med ett sammanlagt kontraktsvärde om 200 mkr. Avtalen omfattar cirka 73 000 kvm med en genomsnittlig återstående kontraktstid om cirka 5 år.
  • Den 7 april emitterade Corem ett treårigt, icke-säkerställt, obligationslån om 400 mkr, vilket noterats på NASDAQ OMX Stockholm.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 

  • I juli 2014 avtalades om förvärv av en nyuppförd logistikanläggning i Roskilde, strax utanför Köpenhamn, med en uthyrbar area om cirka 23 500 kvm. Planerat tillträde är i november 2014.

KALENDARIUM
Delårsrapport jan – sep 2014………………….….24 oktober 2014
Bokslutskommuniké 2014………………………….17 februari 2015
Årsredovisning 2014 ……………………………….mars 2015

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2014 kl 12.00.