COREM UPPRÄTTAR ETT GRÖNT RAMVERK SAMT ÖVERVÄGER ATT TA UPP SITT FÖRSTA GRÖNA OBLIGATIONSLÅN OCH REFINANSIERAR BEFINTLIGA OBLIGATIONER MED FÖRFALL I MARS 2021

2020-10-20

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATIONS I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

En ny senior icke-säkerställd grön obligation

Corem Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller ”Corem”) har givit Nordea Bank Abp (”Nordea”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera en senior icke-säkerställd grön obligation inom ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor och med en löptid om 3,5 år (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets gröna ramverk (”Gröna Ramverket”), vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar. Refinansieringen består främst av inlösen av de Utestående Obligationerna (såsom definieras nedan).

Det Gröna Ramverket har skapats i linje med Green Bond Principles framtagna av ICMA (International Capital Market Association) och har blivit utvärderat av en oberoende tredje part, CICERO Shades of Green. Det Gröna Ramverket, samt relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder, har fått en ”Medium Green”- bedömning av CICERO Shades of Green. Det Gröna Ramverket finns att läsa här: www.corem.se

Frivilligt återköpserbjudande och inlösen I samband med emissionen av de Nya Obligationerna erbjuder Corem innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer om sammanlagt 850 miljoner kronor (ISIN SE0010894931) (de ”Utestående Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Utestående Obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om 100,40% av nominellt belopp jämte upplupen men ej utbetald ränta. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat den 20 oktober 2020 och som hålls tillgängligt på Corems webbplats:

https://www.corem.se/sv/prospekt

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 22 oktober 2020 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas vid annan tidpunkt, efter beslut av Corem. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 29 oktober 2020. Bolagets återköp av de Utestående Obligationerna är villkorat av att emission av de Nya Obligationerna genomförs.

Under förutsättning att en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna genomförs överväger Corem i enlighet med punkt 9.3 i obligationsvillkoren för de Utestående Obligationerna att påkalla förtida inlösen av samtliga Utestående Obligationer till ett pris om 100,00 procent av nominellt belopp (dvs. 1 000 000 kronor per Utestående Obligation), plus upplupen men ej utbetald ränta. Sådan full förtida inlösen kan tidigast ske från och med 1 december 2020.

Nordea och Swedbank agerar Joint Bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt Återköpserbjudandet medan Walthon Advokater är legal rådgivare. Swedbank är ensam rådgivare till Corem i samband med upprättande av det Gröna Ramverket.