Corem uppdaterar sina finansiella mål

2021-05-06

Corem lämnade den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern AB (publ) med avsikt att skapa Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Den övergripande målsättningen för det sammanslagna bolaget är att genom långsiktigt hållbara fastighetsinvesteringar i geografiska lägen med hög tillväxt och med starka kassaflöden ge hög avkastning på eget kapital.

Styrelsen har vid dagens styrelsemöte fastställt nya finansiella mål:

  • Bolaget ska uppvisa en genomsnittlig avkastning på eget kapital om minst 10 procent.
  • Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,0 gånger.
  • Belåningsgraden ska uppgå till en nivå som möjliggör Investment Grade.
  • Bolaget ska nå Investment Grade inom två år.
  • Bolaget ska lämna en utdelning om lägst 35 procent av bolagets förvaltningsresultat, med avdrag för utdelning hänförlig till stamaktier av serie D och preferensaktier.

 

På Corems hemsida, www.corem.se, finns samlad information om verksamheten, styrelse och ledning, ekonomisk rapportering samt pressmeddelanden.

Denna information är sådan som Corem Property Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2021 kl. 10.35.