Corem tecknar avsiktsförklaring med ALM Equity

2021-11-23

Corem och ALM Equity AB har tecknat en avsiktsförklaring för att utreda förutsättningarna att skapa ett gemensamt bolag, vars syfte är att utveckla yteffektiva och klimatsmarta hyresbostäder för egen förvaltning.

Det gemensamma bolaget planeras omfatta dels befintliga förvaltningsfastigheter och dels byggrätter för framtida utveckling av uppskattningsvis cirka 24 000 bostäder i Stockholmsområdet och Mälardalen. Bolaget har som målsättning att skapa fortsatt tillväxt och kan utökas till att bestå av fler fastighetsägare.

Parterna avser att notera det gemensamma bolaget.

”Vi ser att det finns stor potential i våra byggrätter vad gäller utveckling av hyresbostäder. Att skapa ett bolag dedikerat till den utvecklingen synliggör de värden som finns och genom samarbetet med ALM Equity ökas potentialen ytterligare. För Corems del lyfter vi samtidigt fokus på kommersiella fastigheter och tar fortsatta steg avseende investment grade.”, säger Corems VD Eva Landén.

 

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Patrik Essehorn, Styrelseordförande, 070-882 03 75, Email: patrik.essehorn@corem.se
Eva Landén, VD, Telefon: 08-503 853 33, Email: eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440

www.corem.se

Denna information är sådan som Corem Property Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 november 2021 kl. 08:00 CET.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.