Corem säljer två fastigheter i Köpenhamn för 3 900 mkr

2023-11-10

 

Corem har idag tecknat avtal om försäljning av två fastigheter i Köpenhamn till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 3 900 mkr, vilket är i linje med bokfört värde. Köpare är en utländsk aktör.

Den ena fastigheten, känd som Codanhuset, är belägen på Gammel Kongevej 60 och har en uthyrningsbar area om cirka 30 300 kvm. Den andra fastigheten är belägen på Kalvebod Brygge 32 och har en uthyrningsbar area om cirka 31 000 kvm. Hyresvärdet uppgår till 171 mkr vilket utgör 59 procent av Köpenhamnsbeståndets totala hyresvärde. Båda fastigheterna är fullt uthyrda.

”Det är glädjande att se att det i dessa tider finns en god efterfrågan på högkvalitativa kontorsfastigheter. Detta är en av de största fastighetstransaktionerna i Danmark under året”, säger Peeter Kinnunen, Transaktionschef på Corem.

Efter avdrag för uppskjuten skatt, transaktionskostnader och återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt är bedömningen att ingen resultateffekt uppstår i kvartal 4 2023.

Frånträde är planerat till den 29 november 2023.

Denna försäljning utgör den andra av de fyra avsiktsförklaringar som kommunicerades den 20 oktober 2023.

Corems rådgivare har varit CBRE, Kromann Reumert och Breinholt Consulting.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Denna information är sådan information som Corem Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2023 kl. 22:00 CET.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.