COREM PROPERTY GROUP OFFENTLIGGÖR TILLÄGGSPROSPEKT

2015-09-30

Corem emitterade den 23 september 2015 ytterligare obligationer om 100 mkr under obligationslån nr 5 (ISIN: SE0006887923). Emissionen innebär att obligationslånets rambelopp om 750 mkr nu har utnyttjats, varav sammanlagt 650 mkr har emitterats tidigare under 2015.

Obligationerna emitterades till kurs 100,1 %. Obligationslånet, som är icke-säkerställt, löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 350 räntepunkter och har slutligt förfall 1 april 2018. 

Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm. Med anledning av inregistrering av de nyemitterade obligationerna vid NASDAQ Stockholm har Corem upprättat ett tilläggsprospekt. Tilläggsprospektet utgör ett tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 11 maj 2015 och offentliggjordes den 12 maj 2015.

Tilläggsprospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet och tilläggsprospektet kommer att hållas tillgängliga via Finansinspektionens (www.fi.se) och Corems (www.corem.se) hemsidor samt på begäran i pappersformat på Corems huvudkontor.

Nordea Bank har varit finansiell rådgivare och Bookrunner i samband med denna obligationsemission, medan MAQS Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Corem.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2015 kl. 16.00.