Corem Property Group offentliggör prospekt och ansöker om notering av grönt obligationslån på Nasdaq Stockholm

2021-06-18

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde den 19 maj 2021 en emission av ett icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 900 miljoner kronor inom ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor. Obligationslånet emitterades den 27 maj 2021 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 250 räntepunkter med slutligt förfall den 27 november 2023.

Corem har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List. Beräknad första handelsdag är den 22 juni 2021.

Med anledning av noteringen har Corem upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Corems (www.corem.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på Corems kontor i Stockholm.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Eva Landén, VD
Telefon: 08-503 853 33

E-post: eva.landen@corem.se

 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440, Säte Stockholm

www.corem.se