COREM PROPERTY GROUP INLEDER ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

2016-05-03

I enlighet med beslut från årsstämma den 27 april 2016 kommer Corem Property Group AB (publ) att påbörja återköpsprogram av egna stamaktier. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma.

På stämman bemyndigades styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Aktierna kommer att förvärvas på NASDAQ Stockholm, eller annan reglerad marknadsplats till ett pris inom det vid varje förvärvstillfälle registrerade kursintervallet.

Återköpsprogrammet ger ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan. Härmed ges bland annat möjlighet att kunna överlåta aktier som likvid i samband med eventuella förvärv eller för finansiering av fastighetsinvesteringar.

Corem Property Group AB (publ) innehar för närvarande 2 505 125 återköpta stamaktier, motsvarande cirka 3,04 procent av samtliga aktier i bolaget.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2016 kl. 15.00.