COREM PROPERTY GROUP HAR INGÅTT AVTAL OM FÖRSÄLJNING AV STAMAKTIER I KLÖVERN FÖR 300 MKR

2015-09-18

Bolaget har den 17 september 2015 ingått avtal med M2 Asset Management AB (”M2”) om försäljning av bolagets hela innehav av 16 100 000 stamaktier av serie A samt 21 616 162 stamaktier av serie B i Klövern AB (publ) (”Klövern”). Priset uppgår till cirka 300 mkr.

M2 är ett av Rutger Arnhult helägt bolag och mot bakgrund av Rutger Arnhults ställning som styrelseledamot och större aktieägare i Corem Property Group AB föreskriver god sed på aktiemarknaden att beslut att godkänna försäljningen ska fattas av bolagsstämman i Corem. Avtalet mellan Corem och M2 är villkorat av bolagsstämmas godkännande. Corem avser att ha en extra bolagsstämma den 16 oktober 2015.

Försäljningen sker som ett led i genomförandet av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Tribona AB (publ) som lämnats av bolaget den 18 september 2015. Uppköpserbjudandet har även villkorats av att försäljningen av stamaktierna av serie A och serie B i Klövern genomförs i enlighet med styrelsens förslag.

Corem avyttrar aktier i Klövern som en del av finansieringen av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Tribona. Försäljningen innebär att innehavet i Klövern inte längre redovisas som ett intressebolag och kvarvarande innehav kommer att värderas till verkligt värde.  

Försäljningen avser bolagets hela innehav av stamaktier av serie A i Klövern samt del av innehavet av stamaktier av serie B. Försäljningen avser 16 100 000 stamaktier av serie A och 21 616 162  stamaktier av serie B vilket motsvarar 10,94 procent av rösterna och 4,04 procent av kapitalet i Klövern vid tidpunkten för denna kallelse. Den överenskomna försäljningslikviden uppgår till 300 000 003,04 kronor, vilket motsvarar ett pris per stamaktie av serie A om 8,00 kronor och ett pris per stamaktie av serie B om 7,92 kronor. Försäljningskursen för aktierna motsvarar den volymvägda genomsnittliga aktiekursen i Klövern under de senaste 20 handelsdagarna för respektive aktieslag fram till och med den 16 september 2015.

Efter överlåtelsen kommer bolagets innehav av aktier i Klövern uppgå till 138 383 838 stamaktier av serie B vilket motsvarar 8,29 procent av rösterna och 14,84 procent av kapitalet i Klövern vid tidpunkten för denna kallelse.

Styrelsen har inför försäljningen låtit ta fram ett värderingsutlåtande avseende marknadsvärdet på aktierna som ska försäljas och skäligheten i försäljningen för bolaget ur ett finansiellt perspektiv. Värderingsutlåtandet liksom en redogörelse från styrelsen över försäljningen kommer tillhandahållas aktieägarna hos bolaget senast tre veckor före bolagsstämman.  

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 september 2015 kl. 07.35.