COREM PROPERTY GROUP FÖRTIDSINLÖSER SINA SENIORA ICKE-SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER MED RÖRLIG RÄNTA, 2015/2018, FÖRE DEN SLUTLIGA ÅTERBETALNINGSDAGEN

2018-02-23

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) emitterade den 1 april 2015 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta om maximalt totalt 750 mkr med ISIN SE0006887923 (”2015/2018 Obligationer”). Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående 2015/2018 Obligationer. 

I enlighet med villkoren för 2015/2018 Obligationerna skickar Corem idag underrättelser till obligationsinnehavarna att Corem förtidsinlöser samtliga utestående 2015/2018 Obligationer. Varje 2015/2018 Obligation kommer att lösas med ett belopp som motsvarar 100,00 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen (1 januari 2018) till, och inklusive, den förtida inlösendagen (21 mars 2018).

Betalning sker till alla som den 14 mars 2018 är registrerade i skuldboken som ”Noteholder” i enlighet med villkoren för 2015/2018 Obligationerna. Inlösendagen är bestämd till den 21 mars 2018. Sista dag för handel med 2015/2018 Obligationerna är planerad till den 12 mars 2018.

Detta meddelande om förtidsinlösen är oåterkalleligt.