COREM PROPERTY GROUP FÖRTIDSINLÖSER OBLIGATIONSLÅN 2016/2019 OM 300 MKR

2019-09-17

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) emitterade den 18 maj 2016 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om 750 mkr (varav 300 mkr emitterats) med ISIN SE0008294250 (”2016/2019 Obligationer”). Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående 2016/2019 Obligationer.

I enlighet med villkoren för 2016/2019 Obligationerna skickar Corem idag underrättelser till obligationsinnehavarna att Corem förtidsinlöser samtliga utestående 2016/2019 Obligationer. Varje 2016/2019 Obligation kommer att lösas med ett belopp som motsvarar 100,00 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen (10 september 2019) till, och inklusive, den förtida inlösendagen (11 oktober 2019). 

Betalning sker till alla som den 4 oktober 2019 är registrerade i skuldboken som ”Bondholder” i enlighet med villkoren för 2016/2019 Obligationerna. Inlösendagen är bestämd till den 11 oktober 2019. Sista dag för handel med 2016/2019 Obligationerna är planerad till den 2 oktober 2019.

Detta meddelande om förtidsinlösen är oåterkalleligt.