COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 850 MKR

2018-02-21

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 850 mkr med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden. Investerarintresset för att delta i obligationslånet var mycket stort varvid obligationslånet utökades från en initial transaktionsvolym om 750 mkr till 850 mkr. Lånet emitteras per den 1 mars 2018.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 435 räntepunkter och har slutligt förfall den 1 mars 2021. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 mkr. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas till refinansiering av bolagets utestående obligation om 750 mkr som förfaller den 1 april 2018.

Nordea Bank och Swedbank har varit finansiella rådgivare och Bookrunners i samband med obligationsemissionen, medan MAQS Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Corem.

Attachments