COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 500 MKR

2017-03-17

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 500 mkr med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden. Lånet emitteras per den 24 mars 2017.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 425 räntepunkter och har slutligt förfall den 24 mars 2020. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 mkr. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ Stockholm.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas till refinansiering av bolagets utestående obligation om 400 mkr som förfaller den 11 april 2017.

Nordea Bank och Swedbank har varit finansiella rådgivare och Bookrunners i samband med obligationsemissionen, medan MAQS Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Corem.