COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 400 MKR

2015-03-26

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 400 mkr med en löptid om tre år på den svenska marknaden. Lånet emitteras per den 1 april 2015.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 350 räntepunkter och har slutligt förfall 1 april 2018. Obligationslånet har ett rambelopp om 750 mkr. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ Stockholm.

Emissionslikviden kommer att användas till refinansiering av utestående obligationer samt allmänna verksamhetsändamål.

Danske Bank och Swedbank har varit finansiella rådgivare och Bookrunners i samband med obligationsemissionen, medan MAQS Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Corem.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2015 kl.10.30.