COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 300 MKR

2016-05-11

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 300 mkr med en löptid om 3,5 år på den svenska marknaden. Lånet emitteras per den 18 maj 2016.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 475 räntepunkter och har slutligt förfall den
10 november 2019. Obligationslånet har ett rambelopp om 750 mkr. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ Stockholm.

Emissionslikviden kommer att användas till refinansiering av bolagets utestående obligation om 300 mkr som förfaller den 30 maj 2016.

Danske Bank och Swedbank har varit finansiella rådgivare och Bookrunners i samband med obligationsemissionen, medan MAQS Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Corem.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2016 kl. 17.10