COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 100 MKR

2015-09-24

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 100 mkr på den svenska marknaden. Lånet emitteras inom en befintlig ram om 750 mkr (ISIN: SE0006887923), varav obligationslån om 400 mkr emitterades i april 2015 och obligationslån om 250 mkr emitterades i juni 2015.

Obligationerna emitterades till kurs 100,1 %. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 350 räntepunkter och har slutligt förfall 1 april 2018.  Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm.

Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv samt allmänna verksamhetsändamål.

Nordea Bank har varit finansiella rådgivare och Bookrunner i samband med obligationsemissionen, medan MAQS Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Corem.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 september 2015 kl. 08.00.