COREM PROPERTY GROUP BREDDAR I STOCKHOLM

2016-04-07

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm genom förvärv av fastigheten Ringpärmen 2 och tomträtten till Revisorn 2 belägna i Breddens Industriområde, Sollentuna. Fastigheterna har en total uthyrbar area om cirka 11 600 kvm varav merparten utgörs av lager och den totala markarealen är drygt
30 000 kvm.

Fastigheterna har ett flertal hyresgäster och en uthyrningsgrad om cirka 97 procent. Totalt hyresvärde uppgår till cirka 11 mkr per år.

Affären görs som fastighetsförvärv till en köpeskilling om 111 mkr och tillträds 7 april 2016.

”Vi är redan idag etablerade i Bredden och genom dessa kompletteringsförvärv skapar vi en större och bättre förvaltningsenhet. Genom en planerad fastighetsreglering skapar vi dessutom en ännu bättre möjlighet att projektutveckla och nyttja outnyttjad byggrätt i kvarteret Ringpärmen.”, säger Eva Landén, VD på Corem