COREM PROPERTY GROUP ÄR STABILT OCH LÅNGSIKTIGT I EN TID AV ORO

2020-03-26

Under det första kvartalet 2020 har spridningen av coronaviruset skapat oro kring den framtida konjunkturutvecklingen. De ekonomiska effekterna på marknaden, och dess påverkan på Corem, kan ännu inte uppskattas på grund av den höga grad osäkerhet av situationen som råder. Corem står på stabil grund och med långsiktigt goda utsikter.

Corem har en stark balansräkning och god finansiell ställning inför det kommande året. Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick belåningsgraden till 22 procent och soliditeten till 48 procent. Belåningsgraden på fastigheterna, som är belånade i nordiska banker, uppgick till 46 procent. Corem har återbetalat en obligation som förföll 2020-03-24 och har inga ytterligare obligationsförfall under 2020.

Vid årsskiftet var 71 procent av de räntebärande skulderna räntesäkrade genom fast ränta, räntetak eller ränteswappar. Utöver outnyttjade kreditramar har Corem kortfristiga placeringar i fastighetsbolagsaktier noterade på nordiska börser. Värdet på de kortfristiga placeringarna är volatila i den rådande marknaden, men är att betrakta som en likviditetsreserv.

Corem har en stabil grund i sin fastighetsverksamhet. Verksamheten finns i attraktiva lägen i Sverige och Danmark och har en väl diversifierad kundbas spridd över olika branscher. Pågående fastighetsutvecklingsprojekt har hyresavtal tecknade som börjar gälla vid färdigställande.

Det är naturligtvis oundvikligt att Corem kommer känna av de problem som nu påverkar flertalet branscher, och då troligen genom ökande andel konkurser eller att kunder får betalningssvårigheter på grund av likviditetsproblem. Corem hanterar varje kunds behov individuellt och försöker hitta lösningar som värnar kunderna långsiktigt. Det finns vidare risk att pågående projekt inte kan färdigställas i tid, i det fall entreprenörer skulle sakna arbetskraft eller leveranser av varor och material fördröjs. Risken på Corems finansiella ställning som helhet bedöms som hanterbar.

Fastigheter för citynära logistik, som är det fastighetssegment som Corem är verksamt inom, bedöms ha stabila marknadsförutsättningar och fortsatt långsiktigt goda framtidsutsikter.

Styrelsens förslag till årsstämman med utdelning om 0,60 kronor per stamaktie och 20,00 kronor per preferensaktie ligger fast.

”Corem följer situationen noga, för att se hur den kan tänkas påverka både vår och våra kunders verksamhet och så att vi kan agera på bästa sätt genom dessa tider. Vi har säkerställt att vi kan fortsätta leverera våra tjänster och fastighetsförvaltning utan avbrott. Våra fastigheter underhålls av Corems egen personal vilket innebär att vi har korta beslutsvägar gällande information och beslut i det fall extraordinära åtgärder skulle behövas. Samtidigt iakttar vi största försiktighet för att hjälpa till att hindra spridning och värna om kunder, leverantörer och medarbetare.” säger Eva Landén, VD.