Corem Property Group AB (publ) offentliggör utfall av återköp av obligationer till följd av Change of Control-händelse

2021-04-08

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I RULE 902 I REGULATIONS I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Hänvisning görs till Corems utestående seniora icke-säkerställda obligationer 2020/2023 med rörlig ränta med ett rambelopp om 2 000 000 000 kronor (varav 1 250 000 000 kronor emitterats) med ISIN SE0013877008 (”2020/2023 Obligationerna”) och seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2020/2024 med rörlig ränta med ett rambelopp om 2 000 000 000 kronor (varav 1 400 000 000 kronor emitterats) med ISIN SE0015192521 (”2020/2024 Obligationerna”).

Den 3 mars 2021 skickades en underrättelse om att samtliga obligationsinnehavare av 2020/2023 Obligationerna och 2020/2024 Obligationerna har möjlighet att sälja tillbaka sina obligationer till Corem (”Återköpserbjudandet”). Underrättelsen skickades med anledning av att en Change of Control-händelse i enlighet med villkoren för 2020/2023 Obligationerna respektive 2020/2024 Obligationerna inträffat, till följd av att M2 Asset Management AB (publ) blivit ägare till mer än 50 procent av utestående röster i Corem.

Obligationsinnehavare av 2020/2023 Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp om ett totalt nominellt belopp om 376 mkr, motsvarande cirka 30 procent av det totala antalet utgivna obligationer under 2020/2023 Obligationerna. För 2020/2024 Obligationerna har obligationsinnehavare om ett totalt nominellt belopp om 216 mkr, motsvarande cirka 15 procent av det totala antalet utgivna obligationer under 2020/2024 Obligationerna, accepterat återköp.

Obligationerna återköps till ett pris motsvarande 101 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen ränta fram till återköpsdagen, i enlighet med villkoren för 2020/2023 Obligationerna respektive 2020/2024 Obligationerna.

Likvid för de obligationer som återköps kommer den 3 juni 2021 att utbetalas till respektive registrerad obligationsinnehavare som accepterat Återköpserbjudandet.