COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

2020-04-21

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde den 19 februari 2020 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 1 000 mkr inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades den 27 februari 2020 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 250 räntepunkter med slutligt förfall den 27 februari 2023. Corem har därefter emitterat ytterligare obligationslån om 250 mkr den 21 februari 2020 varpå totalt emitterat belopp inom ramen 2 000 mkr uppgår till 1 250 mkr.

Corem har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Beräknad första handelsdag är den 23 april 2020.

Med anledning av noteringen har Corem upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Corems (www.corem.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på Corems kontor i Stockholm.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2020 kl. 12:00 CET.