Corem Property Group AB (publ) förtidsinlöser obligationslån 2021/2023 om 900 mkr

2023-09-14

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) emitterade den 27 maj 2021 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om 2 000 000 000 kronor (varav 900 000 000 kronor emitterats och 796 250 000 kronor är utestående) med ISIN SE0015962154 (”Obligationerna”).

Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga de utestående Obligationerna.

I enlighet med villkoren för Obligationerna skickar Corem idag underrättelser till obligationsinnehavarna att Corem förtidsinlöser samtliga de utestående Obligationerna. Varje Obligation kommer att lösas med ett belopp som motsvarar 100,00 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen (27 augusti 2023) till, och inklusive, den förtida inlösendagen (4 oktober 2023).

Betalning sker till alla som den 27 september 2023 är registrerade i skuldboken som ”Bondholder” i enlighet med villkoren för Obligationerna. Inlösendagen är bestämd till den 4 oktober 2023. Sista dag för handel med Obligationerna är planerad till den 25 september 2023.

Detta meddelande om förtidsinlösen är oåterkalleligt.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463–9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.