Corem offentliggör prospekt och notering av grönt obligationslån på Nasdaq Stockholm

2024-06-20

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde den 12 april 2024 en emission av ett icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 500 miljoner kronor under ett ramverk om 2 miljarder kronor. Obligationslånet emitterades den 19 april 2024 och löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 375 baspunkter och med slutligt förfall den 19 januari 2027. Den 23 maj 2024 emitterades ytterligare obligationslån om 175 miljoner kronor, den 30 maj 2024 emitterades ytterligare obligationslån om 125 miljoner kronor och den 10 juni 2024 emitterades ytterligare obligationslån om 250 miljoner kronor under samma ramverk. Värdepapprets ISIN-kod är SE0021922697.

Nasdaq har beslutat att notera obligationslånet på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List.

Med anledning av noteringen har Corem upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Corems (www.corem.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på Corems kontor i Stockholm.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70 , rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.