COREM OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV STAMAKTIER AV SERIE B

2017-12-01

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA (innefattande dess territorier och provinser samt varje stat i USA och District of Columbia), Kanada, Japan, Hong Kong, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Singapore eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt och utgör inte ett e­rbju­dande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värde­papper i Corem. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.

Vid extra bolagsstämma i Corem Property Group AB (publ) den 10 november 2017 beslutades om en fondemission av stamaktier av serie B genom vilken en (1) stamaktie av serie A ska berättiga till tio (10) nya stamaktier av serie B, med en tiondels (1/10) röst per aktie. 

Corem har ansökt om upptagande till handel av stamaktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Stamaktier av serie B kommer att handlas med kortnamnet CORE B och med ISIN-koden SE0010494864. Beräknad första dag för handel är den 13 december 2017.

Med anledning av ansökan om upptagande till handel har Corem upprättat ett prospekt som har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Corems (www.corem.se) hemsidor samt på begäran i pappersformat.

Informationsbroschyr avseende fondemissionen hålls tillgänglig via Corems hemsida och kommer att distribueras till Corems direktregistrerade aktieägare. 

Tidplan för fondemissionen:

7 december 2017            Sista dag för handel med stamaktie av serie A inkl. rätt att erhålla nya stamaktier av serie B

8 december 2017            Första dag för handel med stamaktie av serie A exkl. rätt erhålla att erhålla nya stamaktier av serie B

11 december 2017           Avstämningsdag för fondemission

13 december 2017           Beräknad första dag för handel med stamaktie av serie B på Nasdaq Stockholm

Innehavare av stamaktier av serie A behöver inte vidta några åtgärder för att delta i fondemissionen utan kommer automatiskt att erhålla nya stamaktier av serie B.

Då fondemissionen innebär en teoretisk minskning av aktiekursen per stamaktie, beslutade extra bolagsstämman den 10 november 2017 även om en efterföljande sammanläggning varvid två (2) aktier, av samma aktieslag, slås samman till en (1) aktie av samma aktieslag. Sammanläggningen omfattar samtliga aktieslag. Styrelsen har beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 17 januari 2018. Efter genomförd sammanläggning kommer den årliga utdelningen per preferensaktie att vara 20 kronor per år och inlösen och skiftesandel för preferensaktier kommer justeras i förhållande till sammanläggningen. Ytterligare information gällande sammanläggningen kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Corem.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA (innefattande dess territorier och provinser samt varje stat i USA och District of Columbia), Kanada, Japan, Hong Kong, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Singapore eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag.

Inga betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Corem och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Corem för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon jurisdiktion i samband med att de genom fondemissionen nyemitterade aktierna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser samt varje stat i USA och District of Columbia), Kanada, Japan, Hong Kong, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Singapore eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Informationen är sådan som Corem Property Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl.15.15 den 1 december 2017.