COREM OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

2018-03-29

Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 21 februari 2018 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 850 mkr på den nordiska marknaden inom ett rambelopp om 1 000 mkr. Obligationslånet har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3M + 435 räntepunkter.

Corem har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm, med beräknad första handelsdag den 4 april 2018.

Med anledning av detta har Corem upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Corems (www.corem.se) hemsidor samt på begäran i pappersformat på Corems huvudkontor.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 13:00.