COREM OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

2017-04-18

Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 17 mars 2017 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 500 mkr på den nordiska marknaden inom ett rambelopp om 1 000 mkr. Obligationslånet har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3M + 425 räntepunkter.

Corem har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm, med beräknad första handelsdag den 20 april 2017.

Med anledning av detta har Corem upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Corems (www.corem.se) hemsidor samt på begäran i pappersformat på Corems huvudkontor.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2017 kl. 16:30