COREM OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

2016-06-28

Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 11 maj 2016 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 300 mkr på den svenska marknaden. Obligationslånet har en löptid om 3,5 år och en rörlig ränta om STIBOR 3M + 475 räntepunkter. Obligationslånet har ett rambelopp om 750 mkr.

Corem har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 29 juni 2016.

Med anledning av detta har Corem upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Corems (www.corem.se) hemsidor samt på begäran i pappersformat på Corems huvudkontor.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2016 kl. 09.30