COREM OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

2015-05-12

Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 26 mars 2015 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 400 mkr på den svenska marknaden. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om STIBOR 3M + 350 räntepunkter. Obligationslånet har ett rambelopp om 750 mkr.

Corem har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 13 maj 2015.

Med anledning av detta har Corem upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Corems (www.corem.se) hemsidor samt på begäran i pappersformat på Corems huvudkontor.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2015 kl. 16.30