COREM OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM

2014-06-04

Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 7 april 2014 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 400 miljoner kronor på den svenska marknaden. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om STIBOR 3M + 270 räntepunkter. Obligationslånet har ett rambelopp om 500 miljoner kronor.

Corem har i villkoren för obligationslånet förbundit sig att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm. Corem har i juni 2014 ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm. Beräknad första handelsdag är omkring den 5 juni 2014.

Med anledning av detta har Corem upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Corems (www.corem.se) hemsidor samt på begäran i pappersformat på Corems huvudkontor.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Eva Landén, Verkställande direktör
Telefon: 08 503 853 33
E-post: eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni 2014 kl. 12.00.