Corem offentliggör prospekt och ansöker om notering av grönt obligationslån på Nasdaq Stockholm

2024-03-22

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde den 31 januari 2024 en emission av ett icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 1 miljard kronor under ett ramverk om
2 miljarder kronor. Obligationslånet emitterades den 7 februari 2024 och löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 375 baspunkter och med slutligt förfall den 7 maj 2026. Den 19 februari 2024 emitterades ytterligare obligationslån om 100 miljoner kronor under samma ramverk. Värdepapprets ISIN-kod är SE0021514429.

Corem har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List. Beräknad första handelsdag är den 26 mars 2024.

Med anledning av noteringen har Corem upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Corems (www.corem.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på Corems kontor i Stockholm.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70 , rutger.arnhult@corem.se

Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.