Corem offentliggör prospekt och ansöker om notering av grönt obligationslån på Nasdaq Stockholm

2022-02-28

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde den 13 januari 2022 en emission av ett icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 2 350 miljoner kronor inom ett rambelopp om 3 000 miljoner kronor. Obligationslånet emitterades den 21 januari 2022 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 275 räntepunkter med slutligt förfall den 21 oktober 2024. Värdepapprets ISIN-kod är SE0017132681.

Corem har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List. Beräknad första handelsdag är den 2 mars 2022.

Med anledning av noteringen har Corem upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Corems (www.corem.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på Corems kontor i Stockholm.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440

www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.