Corem och ALM Equity skapar gemensamt bolag

2022-02-25

Corem Property Group AB (”Corem”) och ALM Equity AB (”ALM”) tecknade den 23 november 2021 en avsiktsförklaring att undersöka förutsättningarna för att bilda ett gemensamt förvaltningsbolag. Parterna har nu ingått ett bindande avtal att bilda ett gemensamt bolag (”Bolaget”).

Bolagets syfte är att utveckla yteffektiva och klimatsmarta hyresbostäder för egen förvaltning. Fastighetsportföljen kommer omfatta dels förvaltningsfastigheter och dels byggrätter för framtida utveckling.

Byggrättsportföljen består av cirka 65 projekt med en sammanlagd potential för cirka 24 000 bostäder. Geografiskt är tyngdpunkten av projekten belägna i Stockholmsområdet och resterande i framförallt Mälardalen. De fastigheter och byggrätter som genom avtalet samlas i det gemensamma bolaget har tillsammans ett underliggande fastighetsvärde om 10 mdkr. Tillträde planeras att ske under Q2 2022.

För Corem innebär affären att 36 fastigheter med ett samlat marknadsvärde om cirka 5,4 mdkr överförs till det gemensamma bolaget. Resultateffekten bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på Corem. Fastigheterna har idag en uthyrbar area om 160 000 kvm med ett årligt hyresvärde om 120 mkr, samt förväntade byggrätter motsvarande 13 000 bostäder.

Bolaget kommer utgöras av Corems nuvarande dotterbolag Tobin Properties AB, vilket kommer namnändras för att framåt bedriva verksamheten under namnet Klövern.

Ägandet i det gemensamma bolaget kommer, efter apportemission, vid tillträdet uppgå till cirka 51 procent för Corem och cirka 49 procent för ALM. Avtalet är villkorat av erforderliga myndighetstillstånd samt erforderliga beslut på bolagsstämmor.

Det gemensamma bolaget har som målsättning att skapa tillväxt och kan utökas till att inkludera flera fastighetsägare. Parterna avser att notera det gemensamma bolaget på Nasdaq Stockholm.

”Vi är glada att nu tillsammans med ALM Equity kunna utveckla våra byggrätter ytterligare. Vi ser att det finns stor potential i våra byggrätter vad gäller utveckling av hyresbostäder. Skapandet av ett bolag dedikerat till bostäder synliggör de värden som finns och genom samarbetet med ALM ökas potentialen ytterligare. För Corems del får vi tydligare fokus på kommersiella fastigheter och det kommer att bidra till vår resa mot investment grade.”, säger Corems VD Eva Landén.

”Det är glädjande att vi tillsammans med Corem nu avtalat om vårt kommande gemensamma förvaltningsbolag som på sikt kommer att bli ett av Sveriges största. Vi är två entreprenöriella bolag med lång erfarenhet, där vår styrka som bostadsutvecklare tillsammans med Corems gedigna erfarenhet av förvaltning, kommer att ge en bra grund. Vi ser fram emot en spännande resa tillsammans med Corem och alla medarbetare i det nya bolaget. Affären visar att ALMs affärsmodell fungerar väl och att vår resa som bolagsbyggare tar ytterligare ett steg framåt.”, säger Joakim Alm, VD Alm Equity.

Corems rådgivare i samband med försäljningen har varit Walthon Advokater.

  

Corem Property Group AB (publ)

  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Patrik Essehorn, Styrelseordförande, 070-882 03 75, Email: patrik.essehorn@walthon.se
Eva Landén, VD, Telefon: 08-503 853 33, Email: eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440

www.corem.se

Denna information är sådan som Corem Property Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 07:45 CET.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.