Corem kontrollerar 98,5 procent av de utestående aktierna i Klövern

2021-08-19

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. För ytterligare information se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Den 29 mars 2021 lämnade Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern AB (publ) (”Klövern”) att förvärva samtliga utestående stamaktier av serie A, stamaktier av serie B samt preferensaktier i Klövern mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem, vilket justerades genom pressmeddelande den 19 april avseende stamaktier av serie B i Klövern (”Erbjudandet”). Corem meddelade den 15 juni 2021 att Erbjudandet förklarades ovillkorat samt att acceptperioden förlängdes till 23 juni 2021. Den 24 juni 2021 meddelade Corem att acceptperioden förlängdes ytterligare, till 18 augusti 2021.

Den förlängda acceptperioden för Erbjudandet löpte ut den 18 augusti 2021. Corem meddelar idag att:

  • Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Corem efter den förlängda acceptperioden som avslutades 18 augusti 2021 innehar totalt cirka 98,5 procent av de utestående aktierna i Klövern, motsvarande cirka 97,7 procent av rösterna.
  • Acceptperioden för Erbjudandet förlängs ej.
  • Corem har påkallat tvångsinlösen av minoritetsaktierna i Klövern.

Efter utgången av den initiala acceptperioden den 11 juni 2021 kontrollerade Corem totalt 79 691 706 stamaktier av serie A, 839 362 431 stamaktier av serie B samt 14 399 212 preferensaktier, motsvarande cirka 89,1 procent av det utestående aktiekapitalet och cirka 90,8 procent av rösterna i Klövern.

Efter utgången av den förlängda acceptperiod som avslutades den 23 juni 2021 kontrollerade Corem totalt 80 171 112 stamaktier av serie A, 900 475 754 stamaktier av serie B samt 14 850 199 preferensaktier, motsvarande cirka 95,0 procent av det utestående aktiekapitalet och cirka 94,5 procent av rösterna i Klövern.

Under den förlängda acceptperiod som avslutades den 18 augusti 2021 har 2 377 877 stamaktier av serie A, 33 308 552 stamaktier av serie B samt 857 426 preferensaktier i Klövern lämnats in i Erbjudandet (motsvarande cirka 3,5 procent av det utestående aktiekapitalet och 3,2 procent av rösterna i Klövern). Corem har inte förvärvat några aktier i Klövern (eller andra finansiella instrument som ger finansiell exponering mot aktier i Klövern) utanför Erbjudandet, under den förlängda acceptperioden. Per idag innehar Corem därmed totalt 82 548 989 stamaktier av serie A, 933 784 306 stamaktier av serie B samt 15 707 625 preferensaktier, motsvarande cirka 98,5 procent av det utestående aktiekapitalet och cirka 97,7 procent av rösterna i Klövern.

Som del av Erbjudandet gavs preferensaktieägare i Klövern möjlighet att antingen erhålla nyemitterade stamaktier av serie D eller preferensaktier i Corem som vederlag i Erbjudandet. Under den förlängda acceptperioden som avslutades 18 augusti har aktieägare som representerar 328 435 preferensaktier i Klövern valt att erhålla stamaktier av serie D i Corem och aktieägare som representerar 528 991 preferensaktier i Klövern har valt att erhålla preferensaktier i Corem.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas kunna påbörjas omkring den 24 augusti 2021. Erbjudandet förlängs ej med någon ytterligare acceptperiod.

Klöverns aktier har avnoteras från Nasdaq Stockholm med sista dag för handel den 20 juli 2021.

Eftersom Corem kontrollerar mer än 90 procent av de utestående aktierna i Klövern har Corem påkallat tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier i Klövern som inte lämnats in i Erbjudandet.

Eftersom Erbjudandet är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet inte rätt att återkalla sina accepter.

 

Denna information är sådan som Corem Property Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl. 17:00.