Corem inleder återköp av egna aktier

2022-03-03

I enlighet med beslut från årsstämma den 29 april 2021 kommer Corem Property Group AB (publ) att påbörja återköpsprogram av egna aktier. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma.

På stämman bemyndigades styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Aktierna kommer att förvärvas på Nasdaq Stockholm, eller annan reglerad marknadsplats till ett pris inom det vid varje förvärvstillfälle registrerade kursintervallet.

Återköpsprogrammet ger ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan. Bland annat ges möjlighet att kunna överlåta aktier som likvid i samband med eventuella förvärv.

Corem Property Group AB (publ) innehar för närvarande 2 913 825 egna stamaktier av serie A samt 29 630 550 egna stamaktier av serie B, vilket motsvarar 2,86 procent av totalt antal registrerade aktier och 2,97 procent av totalt antal röster.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se
Anna-Karin Hag, CFO, 08-503 853 49, anna-karin.hag@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440

www.corem.se

Denna information är sådan information som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 mars 2022 kl. 21:00 CET.
 

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.